Officiële publicaties week 6 (08-02-2017)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen:

 • 26-1-2017 Biezenplein 4: uitbreiden schoolgebouw met 4 lokalen
 • 27-1-2017 De Bakens fase 1 en 2: oprichten 77 woningen
 • 28-1-2017 Churchill-laan 1: dakkapellen (voor- en achterzijde)
 • 26-1-2017 Zandlaan 7A: plaatsen opslagruimte in strijd regels ro
 • 27-1-2017 Jonkheer Sandberglaan 38: uitbreiden woning in strijd regels ro
 • 20-1-2017 Kienderkamp 17: plaatsen carport in strijd regels ro
 • 4-1-2017 Stationslaan 131: uitrit
 • 1-2-2017 Kievitmeen 131: 2 overkappingen in strijd regels ro

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 30-1-2017 Korhoenlaan 1-35: hekwerk en kappen 8 bomen
 • 30-1-2017 Schubertdreef 10: dakkapel
 • 31-1-2017 Wijtgraaf 9: kappen 1 boom
 • 31-1-2017 Ceintuurbaan 2-150: aanleggen parkeerplaats
 • 31-1-2017 Jannevroukamp 10: schuur in strijd regels ro
 • 31-1-2017 Leuvenumseweg 2: uitbreiden woning en plaatsen grotere kap
 • 1-2-2017 Luchtenburgweg 11: strijdig gebruiken perceel en uitrit
 • 1-2-2017 Stationslaan 131: uitrit
 • 1-2-2017 Parallelweg 26-220: kappen 5 bomen
 • 2-2-2017 Zeebuurtpark: kappen 11 bomen

Gewijzigde omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 1-2-2017 Zandlaan 4: tijdelijke woonunit en 3 containers in strijd regels ro voor 10 jaar

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:

 • 23-01-2017: Straalbedrijf Petersen, Industrieweg 24, 3846 BE in Harderwijk voor het opleggen van maatwerkvoorschriften met betrekking op het lozen van grondwater

En de volgende melding op grond van het sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 10-01-2017: Archief Stadhuis, Havendam 56, 3841 AA in Harderwijk, voor het slopen van de bestaande steensmuren
 • 11-01-2017: Brederodelaan 10 en 12, 3842 GJ in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit de woningen

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Algemene gehandicaptenparkeerplaatsen Van Speyklaan en Grote Marktstraat

De gemeente heeft besloten om een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen bij de adressen Van Speyklaan 260 en Grote Marktstraat tegenover nummer 35.

De besluiten met tekeningen zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl.

Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. 0341 411 911.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Van Leeuwenhoekstraat kavel 186: oprichten bedrijfspand in strijd regels ro; 23-3-2017

Ontheffingen taxi’s binnenstad Harderwijk

De burgemeester en wethouders hebben voor de duur van 1 jaar ontheffing verleend aan 3 taxibedrijven (taxi Hamtax, Taxi Bochove en Taxi Harderwijk) om in de binnenstad van Harderwijk passagiers te brengen en halen.

De ontheffingen hebben betrekking op het maken van taxiritten in de Vijhestraat, Bruggestraat, Buiten de Bruggepoort, Markt, Wolleweverstraat en de Luttekepoortstraat, in de binnenstad van Harderwijk voor het halen en brengen van passagiers op vrijdag- en zaterdagavond tussen 22.00 uur en 06.00 uur op grond van artikel 149 Wegenverkeerswet (WVW) jo de artikelen 62 en artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV), voor de volgende verkeersregels en -tekens:

 1. Artikel 10 RVV jo. Verkeersbord G7 van bijlage 1 van het RVV
 2. Verkeersborden C12 met onderborden

De besluiten en overige stukken liggen ter inzage in de stadwinkel van het stadhuis te Harderwijk.  De besluiten zijn op 1 februari aan de aanvragers bekend gemaakt. Binnen 6 weken na bekendmaking aan de aanvragers kunnen belanghebbenden bezwaar maken. U kunt uw bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met het Domein Ruimte, mevr. S. van Itegem, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden