Officiële publicaties week 6 (06-02-2019)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 23-1-2019 Straat van Sevenhuysen 4: plaatsen voorzetramen (RM)
 • 28-1-2019 Hoge Varen kv 37: oprichten woning
 • 23-1-2019 Schoenmakersstraat 17: vervangen kozijnen
 • 28-1-2019 Mecklenburglaan 3: diverse bouwwerken, reclame en strijd
 • 29-1-2019 Van Maerlantlaan 44: kappen 10 bomen
 • 30-1-2019 Zuiderzeestraatweg 95: berging
 • 30-1-2019 Vlierburgweg 2: bijgebouw
 • 30-1-2019 Swingdreef 23: dakkapel
 • 30-1-2019 Vischmarkt 20: renoveren woning (GM)
 • 31-1-2019 Strandboulevard West 16: verbouwen keuken

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 24-1-2019 Wethouder Jansenlaan 90: tijdelijke units voor MRI en CT in strijd regels RO
 • 28-1-2019 Fokko Kortlanglaan 151: kappen 1 boom
 • 28-1-2019 hertog reinoudlaan: kappen 2 bomen
 • 28-1-2019 Slingerlaantje 21: kappen 1 boom
 • 28-1-2019 Strokelweg 6: stamhok in strijd regels RO
 • 29-1-2019 Braambergerhout 39: 2 dakkapellen
 • 29-1-2019 Kennedylaan 17: schutting in strijd regels RO
 • 31-1-2019 J.P. Heyelaan 1: appartementencomplex (24 appartementen) in strijd regels RO en uitrit

Geweigerde vergunningen

 • 25-1-2019 Zuiderzeestraatweg 55: gastenverblijf in strijd regels RO

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Milieumeldingen

De gemeente heeft de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 21-01-2019: Ankermeen 10, 3844 KM in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om de volgende verkeersmaatregelen te nemen:

 • Een parkeerplaats te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen tegenover het adres A.M. de Jonglaan 32;
 • Een extra algemene gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen bij het adres Houtkamp 33.

De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl.

Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, telefoonnummer: 0341 411 911.

Bestemmingsplan Stadsdennen – Marnixstraat 1A

De gemeenteraad heeft op 24 januari 2019 het bestemmingsplan Stadsdennen – Marnixstraat 1A vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt het planologisch mogelijk de locatie Marnixstraat 1A te herontwikkelen om 16 woningen in de vorm van appartementen te kunnen realiseren. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld, in die zin dat de volgende paragraven uit de bij het plan behorende toelichting (ambtshalve) zijn gewijzigd:

 • par. 3.6.1 en 3.6.2 Archeologie;
 • par. 5.5.7 Vormvrije m.e.r.-beoordeling;
 • par. 5.7.2 Parkeren;
 • par. 6.4 Coalitieakkoord 2018-2022.

Een volledig overzicht van alle wijzigingen kunt u vinden in de bij het plan behorende Commentaarnota zienswijzen en het overzicht Ambtshalve wijzigingen.

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 7 februari gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:

 • die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de gemeenteraad;
 • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend;
 • die het niet eens is met de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan.

Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domein Ruimte, mw. K. van der Schot, tel. 411911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00188-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl of op www.harderwijk.nl/plannenstadsdennen.

Bestemmingsplan Hierden Dorp - Lageweg

De gemeenteraad heeft op 24 januari 2019 het bestemmingsplan Hierden Dorp – Lageweg vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van vijf vrijstaande woningen mogelijk. Het plangebied betreft enkele onbebouwde agrarische percelen aan de Lageweg. Het plangebied wordt globaal begrensd door de woonwijk Wouterskampen aan de westzijde, een voormalig agrarisch bedrijf Lageweg 17 aan de oostzijde, enkele onbebouwde percelen aan de noordzijde en de Lageweg aan de zuidzijde.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld, in die zin dat aan paragraaf 4.1 Milieuaspecten uit de bij het plan behorende toelichting (ambtshalve) de subparagraaf 4.1.1 Milieueffectrapportage (m.e.r.) is toegevoegd. In de paragraaf wordt verduidelijkt waarom het plan geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft.

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 7 februari gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:

 • die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de gemeenteraad;
 • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend;
 • die het niet eens is met de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan.

Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domein Ruimte, de heer R. Huisman, tel. 411911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00207-0003) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden