Officiële publicaties week 6 (05-02-2020)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 24-1-2020 De Genestetstraat 2: inrit
 • 24-1-2020 Wolleweverstraat 12 A: verbouwen woning boven winkel tot 4 appartementen
 • 27-1-2020 Bellstraat 3: magazijnstellingen
 • 28-1-2020 Knardijk West 4: geluidscherm
 • 28-1-2020 Dotterbloemdreef 5: veranda in strijd regels ro
 • 29-1-2020 Knardijk West 6 t/m 12: bouwmarkt in strijd regels ro
 • 29-1-2020 hoge varen kavel 3: woning
 • 30-1-2020 Stationslaan 121: verbouwen GM
 • 28-1-2020 Piet Heinlaan 3: tuinhuis t.b.v. een vogelverblijf
 • 28-1-2020 Veldkersmeen 84: overkapping

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 27-1-2020 Paardenbloemdreef 53: veranda in strijd regels ro
 • 27-1-2020 Hogeweg 37a: wijzigen voorgevel
 • 27-1-2020 Vogelzand 12: dakkapel (voorzijde)
 • 27-1-2020 Dennenlaan 14: uitbreiden woning
 • 27-1-2020 Vrouwenzand 9: dakkapellen (rechter zijgevel)
 • 28-1-2020 struikterrein: aanleggen 174 parkeerplaatsen in strijd regels ro
 • 28-1-2020 Vondellaan 2: verbouwen pand in strijd regels ro
 • 29-1-2020 Donkerstraat 3 , 3a en 3b: het splitsen van de woning
 • 30-1-2020 Volendampad 7: wijzigen voorgevel

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Inspraak bestemmingsplan  Buitengebied – Hoge Varenweg 4

Het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied - Hoge Varenweg 4 is in voorbereiding. Het plan maakt de realisatie van drie vrijstaande woningen mogelijk. Het plangebied bestaat uit twee locaties, Hoge Varenweg 4 en Parallelweg 9/10 te Hierden. De Hoge Varenweg 4 is gelegen ten zuiden van de kern Hierden, in het buitengebied. Het plangebied bestaat hier uit de gronden behorende tot de Hoge Varenweg 4 en het ten noordoosten hiervan gelegen agrarisch perceel. De Parallelweg 9/10 is gelegen ten oosten van de kern Harderwijk en circa 150 meter te noorden van de A28. De locatie is in gebruik als agrarisch bedrijf.

In het kader van de inspraakprocedure ligt het voorontwerpbestemmingsplan met ingang van 6 februari gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens deze termijn kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of digitaal zienswijzen kenbaar maken (adresseren aan burgemeester en wethouders). Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via de pagina Zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. R. Huisman, tel. 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00218-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00218-/NL.IMRO.0243.BP00218-0001) of op de wijkpagina Buitengebied.

Beleidsregel bepalen bouwkosten omgevingsvergunning 2020

Burgemeester en wethouders hebben op 28 januari jl. de beleidsregel bepalen bouwkosten omgevingsvergunning 2020 vastgesteld. De beleidsregel heeft tot doel een objectief toetsingskader te creëren voor het controleren van opgegeven bouwkosten bij aanvragen om een omgevingsvergunning.

De beleidsregel ligt met ingang van 6 februari gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tegen de vaststelling van de beleidsnotitie is geen bezwaar of beroep mogelijk. Informatie: domein Ruimte, dhr. G. Westerink, tel. 411 911. De beleidsnotitie is ook in te zien op de pagina Beleidsregels.

Ondermandaat beheer gemeentelijke begraafplaatsen

De directeur domein Stadsbedrijf is bevoegd tot het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen. Die bevoegdheid volgt uit het Mandaatbesluit 2015. De directeur domein Stadsbedrijf heeft deze bevoegdheid  doorgegeven aan de (waarnemend) beheerder van de gemeentelijke begraafplaatsen. Dit heet een ondermandaatbesluit. Dit besluit treedt inwerking de dag na deze publicatie. De tekst van dit besluit ligt gedurende 6 weken na deze publicatie voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Dit besluit is ook te lezen op de pagina Beleidsregels. Informatie: domein Bestuur & Organisatie, mevr. M. Huisman, tel. 411 352.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om:

 • 2 gereserveerde parkeerplaatsen in te stellen voor het opladen op het Kerkplein
 • de voorrangssituatie op de Boekhorstlaan te wijzigen

De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: domein Ruimte, tel. 411 911.

Verleende Exploitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een Exploitatievergunning heeft verleend:

 • KFC aan de Boekhorstlaan 12 te Harderwijk. De vergunning is verzonden op 3 februari 2020

De verleende vergunning en bijbehorende stukken ligt vanaf 5 februari 2020 tot en met 17 maart 2020 ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een klantmanager bijzondere wetten van de afdeling vergunningverlening via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat ik mijn besluit aan de aanvrager bekend heb gemaakt.

Meerjarige evenementenvergunning

Het college en de burgemeester kunnen voor bepaalde jaarlijks terugkerende evenementen een vergunning verlenen die drie jaar achter elkaar gebruikt mag worden. De organisator van Koningsdagen op de Markt op 25 en 27 april 2020  heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor een vergunning voor 2020 en 2021.  Ook heeft de organisator van Harderwijk Live op de Markt op 11, 18 en 25 juli en 1, 8 en 15 augustus aangegeven in aanmerking te willen komen voor een vergunning voor 2020, 2021 en 2022. De aanvragen voor deze evenementenvergunningen liggen tot en met 17 maart 2020 ter inzage in de Stadswinkel. Voor meer informatie kunt u mailen naar evenementen@harderwijk.nl of bellen met de gemeente, tel. 411 911. 

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Waterweg 1: verbouwen woning in strijd regels ro en inrit; 13-3-2020

Vaststelling Nota Grondbeleid 2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 9 januari 2020 heeft besloten tot vaststelling van de 'Nota Grondbeleid 2019'. De Nota Grondbeleid 2019 vervangt de ‘Nota Grondbeleid 2012’ en gaat verder waar deze geëindigd is. De focus van de gemeente Harderwijk blijft liggen op haar publiekrechtelijke rol, het faciliteren van ruimtelijke ontwikkelingen. De rolinvulling van de gemeente wordt per situatie afgewogen. Daarbij is de beoordeling van de maatschappelijke meerwaarde op lange termijn een belangrijk onderdeel. Hiervoor wordt de relatie gelegd met de actuele maatschappelijke opgaven in Harderwijk zoals opgenomen in het collegeprogramma. Deze nota  is ook te lezen op de pagina Beleidsregels.

Bestemmingsplan Buitengebied – Park Ceintuurbaan

Het bestemmingsplan Buitengebied - Park Ceintuurbaan is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00235-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00235-/NL.IMRO.0243.BP00235-0002) of op de pagina Buitengebied. Informatie: domein Ruimte, mevrouw C. van den Bedem, tel. 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 20-1-2020: Van Deysselstraat 15, 3842 BM in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 20-1-2020: Zuiderzeestraatweg 59, 3849 AB in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit een ingestort gebouw

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden