Officiële publicaties week 7 (15-02-2017)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 4-2-2017 Oldenallerhout 166: extra oprit en versmallen bestaande oprit
 • 6-2-2017 Eekhoornlaan 8: kappen 4 bomen
 • 30-1-2017 Strandboulevard Oost 8: reclame (1 uiting)
 • 1-2-2017 Kleine Varenweg 4: overschrijding maximum nokhoogte
 • 4-2-2017 Klarinetdreef 56: het dakkapel
 • 6-2-2017 Leuvenumseweg 7: uitbreiden hotel met serre in strijd regels ro
 • 1-2-2017 Leuvenumseweg 73: berging in strijd regels ro (bouwen is vrij)
 • 3-2-2017 Ouverturebaan 1: overkapping voor bijenkasten in strijd regels ro

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 2-2-2017 Smeepoortstraat 1a en 1a1: zelfstandige woonfunctie 2e verdieping
 • 6-2-2017 Beekhuizerzand en Ceintuurbaan 2: tijdelijke afwijking bestemmingsplan t.b.v. NK ambtenaren veldloop
 • 6-2-2017 Horlosebrink 4: woning in strijd regels ro
 • 6-2-2017 Hanekamp 7: dakkapel (voorzijde)
 • 10-2-2017 boulevardgebied: ontgronden boulevardgebied
 • 7-2-2017 Archimedesstraat 7: bedrijfspand en maken uitrit

Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 9-2-2017 Kienderkamp 17: carport in strijd regels ro

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Ontwerp voorstel wijziging Algemene plaatselijke verordening Harderwijk

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben de gemeenteraad voor te stellen de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk (hierna: Apv) te wijzigen. De wijziging betreft het opnemen van een exploitatievergunningenstelsel voor de exploitatie van horeca bedrijven. Het voornemen

tot wijziging van de Apv ligt voor een ieder ter inzage gedurende een periode van 6 weken daags na deze publicatie in de stadswinkel (van donderdag 16 februari 2017 tot en met woensdag 29 maart 2017). Ook is de informatie in te zien op de pagina Gemeentelijke regelgeving.

Gedurende deze periode hebben belanghebbenden de gelegenheid zijn of haar zienswijze over dit onderwerp naar voren te brengen. Dit kan mondeling of schriftelijk. Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevr. M. Huisman van het domein Bestuur & Organisatie, tel. 411 911.

Ingediende zienswijzen zullen betrokken worden bij de besluitvorming door de gemeenteraad, die de bevoegdheid heeft tot het vaststellen en/of wijzigen van de Apv.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:

 • 20-01-2017: Autoservice A.J. van den Berg, Luchtenburgweg 11 in Hierden, voor het starten van een bedrijf voor reparatie van auto's, bedrijfswagen inrichting en banden.

En de volgende melding op grond van het sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 31-01-2017: Hofdijkstraat 68, 3842 ZM in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 2-02-2017: Wouterskampen 8, 3849 BB in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit een woning en schuur
 • 11-01-2017: Van Deysselstrat, Melis Stokelaan, Tesselschadelaan, Van Maerlantlaan, Reviusstraat, J. v. Effenstraat, Coornhertstraat, Rederijkersstraat en HK Pootstraat, 3842 in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit de woningen.
 • 10-01-2017: Vondellaan 26, 3842 EH in Harderwijk, voor het gedeeltelijk slopen van een schoolgebouw

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Ontwerpbestemmingsplan Tweelingstad–Partiële herziening regels bedrijvenpark Sypel

Met het ontwerpbestemmingsplan Tweelingstad – Partiële herziening regels bedrijvenpark Sypel wordt het mogelijk gemaakt om een ontsluitingsweg te realiseren op het nu braakliggende terrein. Het plangebied is gelegen tussen de Prins Mauritslaan, Gelreweg, Hertog Reinoudlaan en Deventerweg.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 16 februari gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder omtrent het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mevr. C. van den Bedem, tel. 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00185-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.BP00185-/NL.IMRO.0243.BP00185-0001) of op de wijkpagina Tweelingstad.

Evenementenkalender 2017

De evenementenkalender 2017 ligt samen met de vooraankondigingen ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Op de kalender staan terugkerende en nieuwe evenementen. Op een later tijdstip wordt duidelijk of een evenement dat voor de evenementenkalender is aangemeld, doorgaat. Dat hangt onder andere af van de beoordeling van de vergunningaanvraag. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze omtrent de vooraangekondigde evenementen tot 3 weken na deze publicatie schriftelijk dan wel mondeling bij ons kenbaar maken. Meer informatie: domein Samenleving, mevr. J. Westrik, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden