Officiële publicaties week 7 (12-02-2020)

Aanvragen vergunningen

 • Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):
 • 30-1-2020 Hendric Stevinstraat 2: vervangen kozijnen en isoleren dak
 • 31-1-2020 Waterfront: bruggen fase 3
 • 2-2-2020 Zuiderzeestraatweg 162: kappen 10 bomen
 • 3-2-2020 Plantage 10: wijzigen voorgevel
 • 3-2-2020 Hoofdweg 2: overkapping op dakterras
 • 3-2-2020 Hoofdweg 2: het bouwen van een schuifpui
 • 3-2-2020 Lageweg 22: schuur
 • 3-2-2020 Snippendalseweg 10A: tijdelijke woning
 • 3-2-2020 Kievitmeen 12: verbouwen garage tot kamer
 • 3-2-2020 Vosbergerhout 85: vervangen schuur
 • 4-2-2020 Ceintuurbaan 4- 66: uitbreiden woning
 • 4-2-2020 Paasloweg 5: bijgebouw
 • 4-2-2020 Berkenboomsweg B3446: schuilstal

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. (0341) 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 6-2-2020 Overkampsweg sectie B perceel 75: schuilstal
 • 6-2-2020 De Genestetstraat 2: inrit
 • 6-2-2020 De Wellen: kappen 6 bomen
 • 6-2-2020 Plantage 10: wijzigen voorgevel
 • 6-2-2020 Bellstraat 3: magazijnstellingen
 • 6-2-2020 Dotterbloemdreef 5: veranda in strijd regels ro

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure):

 • 6-2-2020 Kamillemeen 1: vergunning brandveilig gebruik units. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.

Bestemmingsplan Buitengebied-Recreatiewoningen Park Ceintuurbaan

Het bestemmingsplan Buitengebied–Recreatiewoningen Park Ceintuurbaan is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00242-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl of op de pagina plannen buitengebied.

Informatie: domein Ruimte, mevr. C. van den Bedem, tel. (0341) 411 911.

Eindverslag inspraak bestemmingsplan Waterfront-Zuid–Stadswerven en De Kades

Burgemeester en wethouders hebben op 4 februari het eindverslag inspraak voorontwerpbestemmingsplan Waterfront-Zuid–Stadswerven en De Kades vastgesteld. Dit eindverslag ligt met ingang van 13 februari gedurende 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Informatie: domein Ruimte, mevr. K. van der Schot, tel. (0341) 411 911.

Ontwerpbestemmingsplan Waterfront-Zuid–Stadswerven en De Kades

Het ontwerpbestemmingsplan Waterfront-Zuid–Stadswerven en De Kades vormt de planologisch-juridische basis van het stedenbouwkundig plan voor dit deelgebied van Waterfront. In het plan is een balans gevonden tussen enerzijds het creëren van voldoende mogelijkheden om de woonomgeving en openbare ruimte flexibel in te richten en anderzijds het bieden van voldoende rechtszekerheid voor de omgeving. Het bestemmingsplan vervangt bij inwerkingtreding (delen van) de volgende ruimtelijke plannen:

 • bestemmingsplan N302 (2007)
 • bestemmingsplan Waterfront-Zuid Waterstad (2008)
 • uitwerkingsplan Waterfront-Zuid Waterstad fase 3 (2011)
 • uitwerkingsplan Waterfront-Zuid - Watersportboulevard (2015)

Het plangebied is globaal gelegen tussen de provinciale weg N302 aan de noordoostzijde, de Burgemeester De Meesterstraat aan de zuidoostzijde, de Havendijk en Vissershaven aan de zuidwestzijde en tot slot de Vuurtorenweg, Zuiderhoofd en het deelgebied Kop van de Stadswerven aan de oostzijde.

Ontwerpbesluit hogere waarde:

Ten behoeve van het bestemmingsplan is tevens een besluit hogere waarde ingevolge de Wet geluidhinder in voorbereiding. Met de vaststelling van een hogere waarde wordt de realisatie van de nieuwe woningen in het plangebied mogelijk gemaakt.

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde liggen met ingang van 13 februari  gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze indienen bij:

 • de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan;
 • burgemeester en wethouders tegen het ontwerpbesluit hogere waarde.

Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via de pagina zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mevr. K. van der Schot, tel. (0341) 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00210-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00210-/NL.IMRO.0243.BP00210-0002) of op de pagina van het Waterfront.

Verleende Exploitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk en artikel 3 van de Drank- en Horecawet aan de onderstaande onderneming een exploitatievergunning en drank- en horecavergunning heeft verleend:

 • La Place aan de Boekhorstlaan 14 te Harderwijk. De vergunning is verzonden op 6 februari

De verleende vergunning en bijbehorende stukken ligt vanaf 12 februari tot en met 20 maart 2020 ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een klantmanager bijzondere wetten van de afdeling vergunningverlening via tel. (0341) 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat ik mijn besluit aan de aanvrager bekend heb gemaakt.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Burg Van Meursstraat 30 t/m 40 en Zeestraat 13 t/m 27, 29 t/m 34, 36 en 38: het renoveren van 29 woningen; 23-3-2020

Bestemmingsplan Veegplan Buitengebied  

De gemeenteraad heeft op 9 januari 2020 het bestemmingsplan Veegplan Buitengebied gewijzigd vastgesteld. Met het bestemmingsplan Veegplan Buitengebied worden omissies in het op 30 april 2015 vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied hersteld en nieuwe ontwikkelingen in het plangebied meegenomen. Tevens wordt voorzien in de bij uitspraak van de Raad van State vernietigde planregels.

Het bestemmingsplan is naar aanleiding van de ingekomen reacties vooroverleg 1.3.1 Bro en de ingekomen zienswijzen op een aantal onderdelen gewijzigd vastgesteld. Daarnaast zijn er een aantal ambtshalve wijzigingen in het plan doorgevoerd. Gezien het aantal wijzigingen wordt verwezen naar het bestemmingsplan en het bijbehorende raadsbesluit tot vaststelling. Het plan kunt u onder meer inzien op de pagina buitengebied.

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 13 februari gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:

-        die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de gemeenteraad;

-        aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend;

-        die het niet eens is met de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan.

Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domein Ruimte, mevr. W. van Santen, tel. (0341) 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00192-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00192-/NL.IMRO.0243.BP00192-0002) of op de pagina buitengebied.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om:

 • Het kruispunt bij de Bank op de Smeepoortstraat-Westeinde-Vitringasingel aan te passen
 • Een breedtebeperking in te stellen op de Enk (westzijde) te Hierden
 • De algemene gehandicaptenparkeerplaats in de Schrassertstraat ter hoogte van nummer 26 op te heffen

De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: domein Ruimte, tel. (0341) 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 4-1-2019: Kuzey's Bakery and Fast Food, De Wittenhagen 61, 3843 GG in Harderwijk, voor het wijzigen van de bestemming van detailhandel naar horeca;
 • 9-1-2020: T. Schoonhoven (particulier), Grevenhofsweg (sectie B4335) in Hierden, voor het hebben van een hobbymatige (schuil)stal voor het houden-verzorgen-berijden van paarden/ponys met paddock en paardenbak en beperkte mestopslag van max. 16m3

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden