Officiële publicaties week 8 (22-02-2017)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 13-2-2017 Groot Sypel: kappen 74 bomen
 • 10-2-2017 Harderweide: kappen 59 bomen
 • 14-2-2017 Boomkamp 28: verbreden inrit
 • 9-2-2017 Wethouder Jansenlaan 53: uitbreiden woning op verdieping (opbouw)
 • 7-2-2017 Waltorenstraat 5b: banier
 • 13-2-2017 Donkerstraat 5: aanpassen gevel
 • 14-2-2017 Thorbeckelaan 49: nieuwbouw school
 • 10-2-2017 Tonselsedreef 140: uitbreiden tuinmuur
 • 11-2-2017 Vosbergerhout 35: fietsenschuur
 • 14-2-2017 Zoutkeetstraat 3: aanpassen woning naar huidige maatstaven

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 13-2-2017 Korhoenlaan 1- 83: kappen 1 boom
 • 13-2-2017 Oldenallerhout 166: aanleggen extra oprit en versmallen bestaande oprit
 • 13-2-2017 Geitekamp 5: dakkapel (achterzijde)
 • 16-2-2017 Pasteurdijk 8: intern verbouwen bedrijfspand en maken uitrit
 • 16-2-2017 Ouverturebaan 1: overkapping voor bijenkasten in strijd regels ro

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Aankondiging ter inzage leggen van de notitie ‘Toegankelijkheid Buitenruimte’

Vanuit haar regierol streeft de gemeente Harderwijk naar een openbare ruimte die voor iedereen, ongeacht zijn/haar beperkingen, goed bereikbaar is. In haar visie omvat dit niet alleen openbare gebouwen zoals het gemeentehuis, bibliotheek, maar ook restaurants en cafés. En dan gaat het niet alleen om ergens drempelvrij binnen te kunnen komen, maar dienen, eenmaal binnen, ook de (sanitaire) voorzieningen voor een ieder goed en zelfstandig bereikbaar te zijn.  Om haar doelstelling kracht bij te zetten wil de gemeente dit beleid vastleggen. Voor het deel ‘openbare buitenruimte’ dient deze notitie ‘Toegankelijkheid Buitenruimte’. Hierin staat aangegeven aan welke condities een (her-)inrichting van de openbare ruimte moet voldoen opdat deze voor een ieder, ongeacht zijn/haar beperkingen toegankelijk is. Deze notitie is tot stand gekomen in samenwerking met een lid van de werkgroep Plaatselijke Werkgroep Toegankelijkheid (hierna: PWT);

De notitie ligt met ingang van 23 februari 2017 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of digitaal zienswijzen kenbaar maken (adresseren aan burgemeester en wethouders). Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via het formulier zienswijze. Desgewenst kan ook worden volstaan met een mondelinge zienswijze. Informatie: domein Ruimte, de heer R. Rhijnsburger, tel. 411 911. De notitie is ook in te zien op de pagina Beleidsregels.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van het sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 13-02-2017: Johan de Wittlaan 26, 3843 WV in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Verkeersbesluit instellen 2 parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen

De gemeente heeft besloten om twee gereserveerde parkeerplaatsen in te stellen voor het opladen van elektrische voertuigen nabij het adres Klarinetdreef 60 tegenover het adres Trombonedreef 2. Het besluit met tekening is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. 411 911.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Goede Reede 3 (concept): dierenkliniek; 14-3-2017

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden