Officiële publicaties week 8 (20-02-2019)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 7-2-2019 Braillestraat 5: reclame
 • 8-2-2019 Deventerweg 83A: renoveren gymzaal
 • 8-2-2019 kadastraal c 1894 Zandlaan: tijdelijke mast in strijd regels ro
 • 8-2-2019 Holzstraat 13: uitbreiden woning in strijd regels ro
 • 9-2-2019 Biesteweg 6: kappen 6 bomen
 • 9-2-2019 Operettedreef 54: wijzigen gevel aanbouw (verwijderen hout)
 • 11-2-2019 Ooster Mheenweg 39: uitbreiden woning
 • 10-2-2019 Horlosebrink 2: kappen 5 bomen
 • 11-2-2019 Hanlokamp 2: kappen 3 bomen
 • 11-2-2019 Papenerf 32: dakkapel voorzijde woning
 • 7-2-2019 Van Goorswegje 15: gebruik bijgebouw in strijd regels ro
 • 12-2-2019 Papenerf 34: dakkapel voorzijde woning
 • 12-2-2019 Papenerf 36: dakkapel voorzijde woning
 • 12-2-2019 Mozartdreef 20: verbreden inrit
 • 12-2-2019 Hondegatstraat 11: verbouwen pand naar 4 woningen
 • 13-2-2019 Waterfront NE kavel F: woning en inrit
 • 14-2-2019 Parkweg evenemententerrein: gebruik terrein in strijd regels ro
 • 14-2-2019 Deventerweg 13: dakkapel voorzijde woning

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 11-2-2019 Biesteweg 6: kap 1 boom
 • 11-2-2019 Korhoenlaan 1: kappen 2 bomen
 • 11-2-2019 Constantijn Huygenslaan 1: renovatie gymzaal
 • 12-2-2019 Parallelweg 26-133: kappen van 19 bomen
 • 12-2-2019 Braillestraat 5: reclame
 • 14-2-2019 Papenerf 32: dakkapel voorzijde woning
 • 14-2-2019 Papenerf 34: dakkapel voorzijde woning
 • 14-2-2019 Papenerf 36: dakkapel voorzijde woning
 • 14-2-2019 Deventerweg 83A: renoveren gymzaal
 • 14-2-2019 Operettedreef 54: wijzigen gevel aanbouw (verwijderen hout)

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Wijzigingsplan Hierden Dorp-Zuiderzeestraatweg 95

Burgemeester en wethouders hebben op 5 februari het wijzigingsplan Hierden Dorp – Zuiderzeestraatweg 95 vastgesteld. Het wijzigingsplan maakt, met gebruikmaking van de in het bestemmingsplan Hierden Dorp 2011 opgenomen wijzigingsbevoegdheid, de bouw van één nieuwe woning op het perceel Zuiderzeestraatweg 95 mogelijk.

Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder:

Gelijk met het wijzigingsplan ligt het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van het wijzigingsplan ter inzage. Het besluit voorziet in de vaststelling van een hogere waarde ten behoeve van de realisatie van 1 woning in het plangebied

Het wijzigingsplan en het besluit hogere grens waarden ligt met ingang van 21 februari gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde wijzigingsplan en/of het besluit hogere grenswaarden beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend. Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het plan (NL.IMRO.0243.WP00221-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.WP00221-/NL.IMRO.0243.WP00221-0002/) of op de wijkpagina Hierden Dorp. Informatie: domein Ruimte, dhr. R. Huisman, tel. 411 911.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om een algemene gehandicaptenparkeerplaats te verplaatsen door:

 • De bestaande algemene gehandicaptenparkeerplaats tegenover het adres Keizerstraat 32 op te heffen
 • Een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen tegenover het adres Molenstraat 10

De besluiten met tekening zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl.

Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. 411 911.

Commissie naamgeving

Het college heeft op 12 februari 2019 de voorzitter, de leden en de ambtelijk secretaris van de commissie naamgeving aangewezen. De commissie naamgeving adviseert het college over de naamgeving van de openbare ruimte. De commissie brengt gevraagd en ongevraagd schriftelijk advies uit aan het college over:

 1. het vaststellen van grenzen van woonplaatsen en het daaraan toekennen van namen
 2. de verdeling van de woonplaatsen in wijken en buurten en zo nodig aangevuld met nummers, letters of namen
 3. het toekennen van namen aan delen van de openbare ruimte en zonodig aan gemeentelijke bouwwerken  en gebouwen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Domein Bestuur & Organisatie, mevr. L. Groen, tel. 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 12-2-2019: Mecklenburglaan 2, 3843 BP in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een school
 • 11-2-2019: Kievitmeen 37, 3844 XB in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 6-2-2019: Boekhorstlaan 8 en 10, 3847 LP in Harderwijk voor het slopen van een woning en diverse opstallen

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

 • Ceintuurbaan 2-120: vergunning brandveiliggebruik

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 21 februari gedurende 6 weken ter inzage in het stadhuis. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. 411 911. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Besluit Naamgeving

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij, na advies van de commissie Naamgeving, de volgende namen hebben vastgesteld voor de openbare ruimte. Ten behoeven van de BAG (de Basisregistraties Adressen en Gebouwen) de naamgeving van:

 • Wattstraat (Lorentz III), Jan Luykenlaan (Dichterskwartier) en Thea Beckmanlaan (Dichterskwartier)

En het vaststellen van de geometrie van:

 • Morsestraat (Lorentz III)

Meer informatie: Meerinzicht, dhr. Klijntunte, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden