Officiële publicaties week 8 (19-02-2020)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 6-2-2020 Zeppelinstraat: bedrijfspand in strijd regels ro en inrit
 • 7-2-2020 Zuiderzeestraatweg 162: paardenstal
 • 6-2-2020 Nobelstraat 44: verbouwen bedrijfspand en reclame
 • 6-2-2020 Parallelweg 26-8: kappen 3 bomen
 • 7-2-2020 Van Goorswegje 15: vervangen bijgebouw, plaatsen schuilgelegenheid en schutting
 • 10-2-2020 Waltorenstraat 3: 2 appartementen in strijd regels ro
 • 12-2-2020 Korhoenlaan 1-130: kappen 1 boom
 • 12-2-2020 Veldkersmeen 95: uitbreiden woning
 • 12-2-2020 Beneluxlaan 30: kappen 1 boom
 • 12-2-2020 Hoogstraat 48: plaatsen nieuw hek
 • 13-2-2020 Sleutelbloemdreef 5: dakkapel (zijgevel)
 • 6-2-2020 Boslaan 2-54: kappen 1 boom

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. (0341) 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 7-2-2020 groenstrook rond begraafplaats Oostergaarde: kappen 24 bomen
 • 10-2-2020 Aagje Dekenlaan 8: uitbouw in strijd regels ro
 • 12-2-2020 Strandboulevard/Zuiderzeeboulevard en Havendijk: tijdelijke ontheffing ligplaats schepen Meridiaan en Vrijheid
 • 12-2-2020 Parallelweg 26-101: kappen 2 bomen
 • 13-2-2020 Ceintuurbaan 4-54: erfafscheiding

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aan te leggen:

 • Vitringasingel nabij het adres Smeepoortenbrink 26
 • Schrassertstraat in de buurt van huisnummer 1

De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: domein Ruimte, tel. (0341) 411 911.

Gewijzigde subsidieregels voor monumenten

Burgemeester en wethouders hebben op 11 februari 2020 de ‘Nadere regels subsidie monumenten Harderwijk 2020’ vastgesteld. Deze regeling vervangt de “Deelverordening subsidie monumenten Harderwijk 2014’. De subsidieregels voor onderhoud van rijksmonumenten wijzigen hierdoor. Rijksmonumenten die recht hebben, of aanspraak kunnen maken op subsidie voor onderhoud van het Rijk, kunnen geen subsidie meer bij de gemeente aanvragen. De subsidieregels voor onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten wijzigen niet. De ‘Nadere regels subsidie monumenten Harderwijk 2020’ treed in werking één dag na de publicatie in het elektronische gemeenteblad. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Ontwerp subsidieregeling Regenton 2020 ter inzage

Burgemeester en wethouders hebben op 11 februari 2020 besloten de ontwerp subsidieregeling ‘Regenton 2020’ ter inzage te leggen. Deze regeling heeft als doel inwoners van de gemeente Harderwijk te stimuleren bewust om te gaan met watergebruik in en rond de woning door het opvangen van regenwater en dit te hergebruiken. In de regeling staat op welke manier er een subsidie kan worden gevraagd voor de aanschaf van maximaal twee regentonnen per woonadres. Inwoners kunnen tot en met 30 oktober 2020 een aanvraag om subsidie indienen. De subsidie bedraagt maximaal 40% van de aanschafprijs (inclusief BTW) van de regenton tot een maximum van € 50,- per regenton. Het subsidieplafond bedraagt € 10.000,-.

Wat ligt er precies voor u ter inzage?

 • ontwerp subsidieregeling ‘Regenton 2020’
 • toelichting op de ontwerp subsidieregeling ‘Regenton 2020’

Deze stukken liggen met ingang van de dag na deze publicatie, 20 februari 2020, tot en met woensdag 1 april 2020 ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tevens zijn de stukken in te zien op de pagina Beleidsregels. Tijdens de periode dat de stukken ter inzage liggen, kan iedereen een mondelinge of schriftelijke reactie (zienswijze) indienen bij het college. Daarna zal het voorstel door burgemeester en wethouders worden vastgesteld. Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze, kunt u contact opnemen met dhr. M. Geerdink, Domein Ruimte, tel. (0341) 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 24-1-2020: La Place Harderwijk Boekhorstlaan 14, 3847 LP in Harderwijk voor het starten van een bedrijf

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 10-2-2020: Zuiderzeestraatweg 59, 3849 AB in Hierden voor het verwijderen van asbest uit schuren

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911.

Zakelijke beschrijving bestemmingsplan Buitengebied–Hoge Varenweg 4

Het bestemmingsplan Buitengebied–Hoge Varenweg 4 is in voorbereiding. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van drie vrijstaande woningen mogelijk. Het plangebied bestaat uit twee locaties, Hoge Varenweg 4 en Parallelweg 9/10 te Hierden.

Ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van het plan is met de betreffende eigenaar een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomst ligt met ingang van 20 februari gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tegen de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie mw. M. Haverkamp, tel. (0341) 411 911.

Verleende Exploitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een exploitatievergunning en drank- en horecavergunning heeft verleend:

 • 'De IJszaak' aan de Wolleweverstraat 3 te Harderwijk. De vergunning is verzonden op 12 februari 2020

De verleende vergunning en bijbehorende stukken ligt vanaf 19 februari 2020 tot en met 25 maart 2020 ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een klantmanager bijzondere wetten van de afdeling vergunningverlening via tel. (0341) 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag dat het besluit aan de aanvrager bekend gemaakt is.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden