Officiële publicaties week 9 (01-03-2017)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 19-2-2017 Weisteeg 4: het bouwen van een tuinhuis in strijd regels ro
 • 20-2-2017 Trompetdreef 6 en 8: dakkapel op nr. 6 en 8
 • 17-2-2017 Lorentzstraat 36: sluis tussen twee panden
 • 21-2-2017 Korhoenlaan 1-68: kappen 4 bomen

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 20-2-2017 Ruiversdam 14 en 16: 2 onder 1 kap woning
 • 20-2-2017 Eekhoornlaan 8: kappen 4 bomen
 • 21-2-2017 Jacob Catsstraat 3: uitbreiden wijkgebouw
 • 23-2-2017 Bliksdam 8 en 10: 2 onder 1 kap woning
 • 23-2-2017 Friesegracht 71: verbouwen woning achterzijde
 • 24-2-2017 Biezenplein 4: uitbreiden schoolgebouw met 4 lokalen
 • 24-2-2017 Tonselsedreef 140: uitbreiden tuinmuur

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure):

 • 17-2-2017 Ampèrestraat 6a: wijzigen inrichting (milieu), tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend

Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.

Meerjarige evenementenvergunningen

Het college en de burgemeester kan voor bepaalde jaarlijks terugkerende evenementen een vergunning verlenen die drie jaar achter elkaar gebruikt mag worden. De organisatoren van de Demo Regelmatigheidsrit voor classic wegracemotoren in Hierden en de Sportdag Stichting Philadelphia bij sportpark Mheenzicht in Hierden hebben aangegeven in aanmerking te willen komen voor een vergunning voor 2017, 2018 en 2019. De aanvragen evenementenvergunning liggen tot en met 29 maart 2017 ter inzage in de Stadswinkel. Voor meer informatie kunt u mailen naar evenementen@harderwijk.nl of bellen met de gemeente, tel 411 911.  

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van het sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 26-1-2017: Van Ghentlaan 17, 3843 VC in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woonhuis
 • 26-1-2017: Van Ghentlaan 19, 3843 VC in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woonhuis
 • 26-1-2017: Scheer & Foppen, Industrieweg 8, 3846 BC in Harderwijk, voor het slopen van een bedrijfsgebouw
 • 30-1-2017: Dominicus Savio, Vondellaan 28, 3842 EH in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een school
 • 16-2-2017: Vlierburgweg 13, 3848 CZ in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit garage en afdak
 • 21-2-2017: Coornhertstraat 21, 3842 JX in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Ontwerpwijzigingsplan Hierden Dorp Wijzigingsplan III

In het bestemmingsplan Hierden Dorp 2011 is voor een aantal locaties in de kern een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor onder andere de nieuwbouw van woningen. In het voorliggende wijzigingsplan is de locatie Zuiderzeestraatweg 98 opgenomen waar het, met gebruikmaking van de wijzigingsbevoegdheid, mogelijk wordt gemaakt één nieuwe vrijstaande woning te realiseren.

Ten behoeve van dit wijzigingsplan is tevens een besluit hogere waarde ingevolge artikel 83 Wet geluidhinder in voorbereiding. Met de vaststelling van een hogere waarde wordt de realisatie van de nieuwe woning mogelijk gemaakt.

Het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde liggen met ingang van 2 maart gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kunnen belanghebbenden omtrent ontwerpwijzigingsplan en/of het ontwerpbesluit hogere waarde schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mw. C. van den Bedem, tel. 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.WP00137-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.WP00137-/NL.IMRO.0243.WP00137-0002) of op de wijkpagina Hierdendorp.

Zakelijke beschrijving:

Ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van de plannen is met de betreffende eigenaar een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomst ligt gedurende dezelfde periode op dezelfde locatie voor een ieder ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie: dhr. A. Koopmans, tel. 411 911.

Uitwerkingsplan Waterfront-Zuid – De Bakens

Burgemeester en wethouders hebben op 28 februari het uitwerkingsplan Waterfront-Zuid – De Bakens vastgesteld. Met het uitwerkingsplan Waterfront-Zuid–De Bakens wordt het mogelijk gemaakt het plan deel De Bakens in te richten en te ontwikkelen voor bebouwing met als hoofdfunctie wonen. Het plangebied ligt globaal tussen het gebied van het uitwerkingsplan Waterfront-Zuid-Watersportboulevard en het gebied van het bestemmingsplan Waterfront-Zuid-De Eilanden.

Het uitwerkingsplan ligt met ingang van 2 maart gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde wijzigingsplan beroep bij de  Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:

 • die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de burgemeester en wethouders
 • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend
 • die het niet eens is met de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan

Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het plan (NL.IMRO.0243.UP00182-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.UP00182-/NL.IMRO.0243.UP00182-0002 of op de wijkpagina Waterfront. Informatie: domein Ruimte, dhr. P. Mulder, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden