Officiële publicaties week 9 (27-02-2019)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 15-2-2019 Bliksdam kavel 41: woning
 • 18-2-2019 Luttekepoortstraat 5: verbouwen horecapand
 • 14-2-2019 Korhoenlaan 1 32: kappen 2 bomen
 • 18-2-2019 Schaffelaarhout 2: berging
 • 14-2-2019 Smeepoortstraat 52: verbouwen vergaderzaal naar 3 hotelkamers
 • 18-2-2019 Donkerstraat 27: wijzigen gevel (rm)
 • 18-2-2019 Bazuindreef 1: inrit
 • 1-2-2019 Johanniterlaan 2: reclame (2x)
 • 19-2-2019 Sonnevancklaan 5: carport
 • 19-2-2019 Grensweg 9: kappen 3 bomen
 • 19-2-2019 Ruimelsweg 7: vervangen bijgebouw in strijd regels ro en inrit
 • 19-2-2019 Smeepoortstraat 17, 17 A en Plantage 12: verbouwen pand naar winkel met 8 appartementen
 • 20-2-2019 Waterfront overloopterrein: zonnepark (carport)
 • 20-2-2019 Drielandendreef 32-34: gebruik pand in strijd regels ro
 • 15-2-2019 Weiburglaan 6: kappen 25 bomen

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

 • 15-2-2019 Metten Gerritskamp 30: dakkapel (voorzijde)
 • 18-2-2019 Stromenwaard: kappen 39 bomen
 • 18-2-2019 Korhoenlaan 1-44: kappen 3 bomen
 • 18-2-2019 Drielandendreef 1: inrit
 • 18-2-2019 Duivenkamp 60: inrit
 • 18-2-2019 Mozartdreef 20: verbreden inrit
 • 18-2-2019 Markt 8: kastjes op de gevel (gm)
 • 19-2-2019 Emdenmeen 8: vergroten balkon in strijd regels ro
 • 20-2-2019 Bazuindreef 1: erfafscheiding en veranda in strijd regels ro
 • 20-2-2019 Ooster Mheenweg 39: uitbreiden woning
 • 20-2-2019 Strandboulevard West 16: verbouwen keuken
 • 21-2-2019 Deventerweg 13: dakkapel voorzijde
 • 21-2-2019 Schaffelaarhout 2: berging

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Bestemmingsplan Hierden Dorp – Ruimelsdwarsweg 4

Het bestemmingsplan Hierden Dorp – Ruimelsdwarsweg 4 is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00190-0003) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00190-/NL.IMRO.0243.BP00190-0003/) of op de wijkpagina Hierden Dorp. Informatie: domein Ruimte, mevr. C. van den Bedem, tel. 411 911.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld. Verdaging reguliere procedure:

 • Zeppelinstraat 10 (concept): bedrijfspand, reclame en inrit; 13-4-2019

Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

 • Industrieweg 13A: plaatsen oliewaterscheider

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 28 februari gedurende 6 weken tot aan 12 april ter inzage in het stadhuis. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. 411 911. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om gereserveerde parkeerplaatsen in te stellen voor het opladen van elektrische voertuigen op de volgende locaties:

 • Duivenkamp nabij het adres Hoenderkamp 41
 • Tonselsehof 7

De besluiten met tekening zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 18-2-2019: Stichting VCO Harderwijk cbs De Schakel, Vondellaan 26 A, 3842 EH in Harderwijk voor het slopen van een gymzaal
 • 13-2-2019: Alberdingk Thijmlaan 226,3842 ZJ in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een wonin;
 • 13-2-2019: De Admiraal Strandboulevard West 16, 3841 CS in Harderwijk voor het slopen van magazijn/spoelkeuken
 • 18-2-2019: Boekhorstlaan 1, 2, 4 & 6, 3847 LP in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest en het slopen van een woning en diverse opstallen
 • 18-2-2019: Boekhorstlaan 8 en 10, 3847 LP in Harderwijk voor het slopen van diverse opstallen
 • 13-2-2019: Piet Heinlaan 43, 3843 EW in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 20-2-2019: Hema Harderwijk Donkerstraat 52, 3841 CD in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een winkelpand
 • 13-2-2019: Molenweg 13, 3849 RK in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit 3 schuren
 • 14-2-2019: V.O.G. B.V.  (V.S.E. groep B.V.), Weiburglaan 6, 3844 KZ in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest en het slopen van een voormalige eenden slachterij

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Bouw & Infra Park

Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Bouw & Infra Park voorziet in een formalisering van het gestelde in de in 2013 door de gemeenteraad vastgestelde Uitgangspuntennotitie bestemmingsplan Bouw & Infra Park. In de uitgangspuntennotitie wordt onder andere beschreven welke rol het Bouw & Infra Park speelt in de lokale en regionale economie en wat nodig is om het park toekomstbestendig te maken. Er worden mogelijkheden gezien voor een verdere functionele verbreding van het terrein, zodat een campus ontstaat, en het (gedeeltelijk) ontsluiten van het gebied voor recreatief medegebruik. Het terrein moet de functie krijgen van Poort naar de Veluwe. In essentie betreft het plan een actualisatie door het bestemmingsplan in overeenstemming te brengen met het bestaande gebruik en de bestaande bebouwing. Het plangebied betreft het perceel van het Bouw & Infra Park, Ceintuurbaan 2.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 28 februari gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder omtrent het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via de pagina Zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mevr. K. van der Schot, tel. 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00127-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00127-/NL.IMRO.0243.BP00127-0002/) of op de wijkpagina Buitengebied.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden