Officiële publicaties week 9 (26-02-2020)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 14-2-2020 Daltonstraat 29: inrit
 • 16-2-2020 Horloseweg 6: inrit
 • 17-2-2020 Drielandendreef 32: herontwikkelingen woonhuis tot 8 zelfstandige woonunits
 • 17-2-2020 Vittepad: kaprenovatie 22 woningen
 • 17-2-2020 Jac. Perkstraat 2: tweezijdige nokverhoging
 • 17-2-2020 Van Hall-Laan 12: dakkapel (voorzijde)
 • 18-2-2020 Fokko Kortlanglaan 133: aanbrengen gevelbetimmering
 • 19-2-2020 Thorbeckelaan 45: verbouwen woning
 • 20-2-2020 Wethouder Jansenlaan 90: tijdelijke units poli-apotheek

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. (0341) 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 17-2-2020 Hoofdweg 2: schuifpui
 • 17-2-2020 Korhoenlaan 1-24: kappen 2 bomen
 • 17-2-2020 Hagenweg 2: kappen 2 bomen
 • 17-2-2020 Vijhestraat 1: verbouwen rijksmonument in strijd regels ro
 • 17-2-2020 Snippendalseweg 10 a: tijdelijke woning in strijd regels ro
 • 18-2-2020 Sleutelbloemdreef 5: dakkapel (zijgevel)
 • 18-2-2020 Berkenboomsweg B3446: schuilstal in strijd regels ro
 • 18-2-2020 Zeebuurt:: renoveren 29 woningen
 • 18-2-2020 Evertsenlaan 54: verhogen nok (achterzijde) en dakkapel (voorzijde)
 • 19-2-2020 Hoogstraat 48 (RM): hek
 • 20-2-2020 Oltmansstraat 2: uitbreiden woning in strijd regels ro
 • 20-2-2020 Daltonstraat 29: inrit
 • 20-2-2020 Knardijk West 4: geluidscherm
 • Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
 • 18-2-2020 Van Alphenstraat 27: inrit

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure):

 • 20-2-2020 Vondellaan 28: vergunning brandveiliggebruik school, tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend

Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.

Evenementenkalender 2020

De evenementenkalender 2020 ligt ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Op de kalender staan terugkerende en nieuwe evenementen. Op een later tijdstip wordt duidelijk of een evenement dat voor de evenementenkalender is aangemeld, doorgaat. Dat hangt onder andere af van de beoordeling van de vergunningaanvraag. Gedurende het jaar kunnen er evenementen afvallen en bijkomen. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze omtrent de vooraangekondigde evenementen tot 3 weken na deze publicatie schriftelijk dan wel mondeling bij ons kenbaar maken. Meer informatie: mevr. J. Westrik, tel. (0341) 411 911.

Ontwerpomgevingsvergunning Zeebuurt – Appartementen Havenspoor

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van 47 appartementen aan het Havenspoor (locatie De Harder).

De ontwerpomgevingsvergunning Zeebuurt – Appartementen Havenspoor ligt met ingang van 27 februari gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met domein Ruimte, dhr. F.J. de Klonia, tel. (0341) 411 911.

De ontwerpomgevingsvergunning (NL. IMRO.0243.PB00257-0001) kunt u ook raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.PB00257-/NL.IMRO.0243.PB00257-0001/)  en op de wijkpagina Zeebuurt.

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen:

Om de omgevingsvergunning te kunnen verlenen is een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) als bedoeld in artikel 6.5, lid 1 van het Besluit omgevingsrecht van de Gemeenteraad vereist.

De ontwerp vvgb ligt met ingang van 27 februari gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Het ontwerp is ook in te zien op de wijkpagina Zeebuurt. Tijdens de inzage termijn kunnen belanghebbenden omtrent het ontwerp schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de Gemeenteraad. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. F.J. de Klonia, tel. (0341) 411 911.

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – De Dennenhoek

Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – De Dennenhoek heeft tot doel de bestaande recreatiewoningen gelegen op het noordelijk deel van het terrein te bestemmen voor wonen. Daarnaast wordt het mogelijk gemaakt een 24 –tal nieuwe woningen te realiseren die qua bebouwingstypologie passen bij de bestaande bebouwing Het zuidelijk deel van het terrein zal bestemd worden voor flex-wonen voor arbeidsmigranten. Hierbij zal sprake zijn van de bouw van, al dan niet geschakelde, woonunits. De bestaande (recreatie-) voorzieningen worden gebruikt als centrumvoorzieningen in de vorm van receptie, sportfaciliteiten, recreatieruimte en opslag. Het plangebied betreft de gronden van het verblijfsrecreatieterrein De Dennenhoek, gelegen aan de Parallelweg 25 te Hierden.

Ontwerpbesluit hogere waarde:

Ten behoeve van het bestemmingsplan is tevens een besluit hogere waarde ingevolge artikel 83 Wet geluidhinder in voorbereiding. Met de vaststelling van een hogere waarde wordt de transformatie van de bestaande woningen naar wonen en de realisatie van de nieuwe woningen op De Dennenhoek mogelijk gemaakt.

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde liggen met ingang van 27 februari gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze indienen bij:

 • de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan
 • burgemeester en wethouders tegen het ontwerpbesluit hogere waarde

Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mw. C. vanden Bedem of mevr. S. Duschka, tel. (0341) 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00226-0001) kunt u raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00226-/NL.IMRO.0243.BP00226-0001/) of op de wijkpagina Buitengebied.

Aanmeldnotitie vormvrije M.e.r:

Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben besloten geen milieueffectrapport (MER) op te stellen voor het bestemmingsplan Buitengebied – De Dennenhoek.

Het besluit en de aanmeldnotitie liggen met ingang van 27 februari gedurende 6 weken ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Ook kunt u deze stukken in zien op de wijkpagina Buitengebied.

Tegen deze beslissing is geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk tenzij de beslissing een belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn/haar belang treft. Eventuele bezwaren tegen de beslissing met betrekking tot de aanmeldnotitie kunnen in de procedure tegen het bestemmingsplan worden ingebracht. Informatie: domein Ruimte, mevr. C. van den Bedem of mevr. S. Duschka, tel. (0341)  411 911.

Zakelijke beschrijving:

Ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van de plannen is met de betreffende eigenaren een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomst ligt gedurende dezelfde periode op dezelfde locatie voor een ieder ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie mevr. M. Haverkamp, tel. (0341) 411 911.

Zakelijke beschrijving Vijhestraat 1

De verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een logiesgebouw aan de Vijhestraat 1 maakt de realisatie ervan mogelijk.

Met de betreffende eigenaar is een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomst ligt met ingang van 27 februari gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie: dhr.  M. Bouw,  tel. (0341) 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 14-2-2020: Hoge Varenweg 7, 3849 RG in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit een woning en schuren (OLO 4956177)
 • 12-2-2020: Hoge Varenweg 7, 3849 RG in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit een woning (OLO 4949345)
 • 17-2-2020: Drielandendreef 32, 3845 CA in Harderwijk, voor het slopen van een woonhuis

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911.

Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

 • Beukenlaan 2a: vergunning brandveiliggebruik

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 26 februari 2020 gedurende 6 weken tot en met 8 april 2020 ter inzage in het stadhuis. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling

worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. (0341) 411 911. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om:

 • een parkeergelegenheid in te stellen voor scooters bij het station naast de Keobike (Weiburglaan/Westeinde)
 • een extra gereserveerde parkeerplaats in te stellen bij de bestaande laadpaal aan de Musicaldreef 114
 • 2 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in te stellen bij het nieuwe wooncomplex aan de Havenspoor nrs. 91 t/m 215

De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: domein Ruimte, tel. (0341) 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden