Werkwijze rekenkamercommissie

Verzamelen mogelijke onderzoeksonderwerpen

Gedurende het hele jaar verzamelt de rekenkamercommissie mogelijke onderwerpen voor onderzoek. Dit doet zij door zelf de vinger aan de pols te houden over wat er speelt binnen de gemeente. De commissie laat zich echter ook graag voeden met ideeën door de gemeenteraad, ambtenaren en inwoners van de gemeente Ermelo en Harderwijk. Geschikte onderwerpen worden op een groslijst gezet. Wanneer u suggesties heeft kunt u contact opnemen met de leden van de rekenkamercommissie.

Vaststellen onderzoeksprogramma

Jaarlijks bepaalt de rekenkamercommissie het onderzoeksprogramma, waarin zij aangeeft welke onderzoeken het komende jaar plaatsvinden. Bij de keuze van de onderzoeksonderwerpen maakt de commissie aan de hand van enkele criteria een selectie uit de groslijst. Uitgangspunt is dat de rekenkamercommissie drie onderzoeken per jaar doet. De rekenkamercommissie kan kiezen voor onderzoek dat in beide gemeenten wordt uitgevoerd, maar ook voor onderzoek wat zich op één van beide gemeenten richt.

Uitvoeren onderzoek

De rekenkamer maakt een onderzoek bekend voordat met het werk wordt begonnen. De onderzoeken zelf gebeuren in vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid en de rekenkamer past hoor en wederhoor toe. De uitvoeringsfase wordt afgerond met het aanbieden van het eindrapport aan de gemeenteraad. De uitkomsten van de onderzoeken maakt de rekenkamer openbaar. Het is aan de gemeenteraad om te bepalen wat zij met de bevindingen uit het eindrapport van de rekenkamercommissie doet. De rekenkamercommissie houdt de mogelijkheid open om na een bepaalde periode te bekijken wat er met haar conclusies en aanbevelingen is gebeurd.

Verantwoording in jaarverslag

De rekenkamercommissie legt verantwoording af over haar functioneren in het jaarverslag. Daarin gaat zij in op de uitgevoerde onderzoeken en de overige activiteiten van het voorafgaande jaar. Het jaarverslag wordt ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad. Meer informatie over de werkwijze van de rekenkamercommissie is te vinden in het onderzoeksprotocol.

Publicaties

Alle publicaties van de rekenkamercommissie vindt u op iBabs van de gemeente Harderwijk.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden