Tijdelijke verordening energienoodfonds voor MKB en maatschappelijke instellingen

 • Het doel van deze tijdelijke verordening is om maatschappelijke instellingen en MKB-ondernemingen die door de sterk gestegen energieprijzen in de problemen dreigen te raken, voor de periode oktober 2022 tot en met maart 2023 eenmalig te ondersteunen met een financiële tegemoetkoming om de gestegen energiekosten te kunnen blijven voldoen.
 • De verordening geldt alleen voor maatschappelijke instellingen en MKB zoals gedefinieerd in de subsidieverordening in artikel 1 H. en I.
 • De enige voor subsidie in aanmerking komende kosten zijn de netto kosten die rechtstreeks voortvloeien uit de gestegen energieprijzen (in vergelijking met het vorige jaar) en die betrekking hebben op de periode oktober 2022 tot en met maart 2023.
 • De subsidie bedraagt 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000 voor een MKB-onderneming en € 25.000 voor een maatschappelijke instelling.
 • Het subsidieplafond voor maatschappelijke instellingen bedraagt € 500.000, voor MKB-ondernemingen € 230.019.
 • Uw aanvraag ontvangen wij uiterlijk 30 april 2023 via het aanvraagformulier.
 • Als het totaal van de goedgekeurde subsidieaanvragen hoger is dan het beschikbare budget, krijgen alle aanvragers evenredig minder subsidie toegekend.
 • We beslissen uiterlijk 30 juni op uw aanvraag.

Voorwaarden

 • Uw organisatie past binnen de definitie van maatschappelijke instelling of MKB zoals gedefinieerd in deze subsidieverordening.
 • Uw organisatie dreigt door de sterk gestegen energieprijzen in de problemen te raken.
 • De enige voor subsidie in aanmerking komende kosten zijn de netto kosten die rechtstreeks voortvloeien uit de gestegen energieprijzen (in vergelijking met het vorige jaar) en die betrekking hebben op de periode oktober 2022 tot en met maart 2023.
 • Uw organisatie heeft een zelfstandig energiecontract met een erkende energieleverancier.
 • Uw organisatie spant zich aantoonbaar in om energie te besparen.
 • Wanneer uw organisatie ruimtes in gebruik geeft aan andere organisaties die niet beschikken over een zelfstandig energiecontract, berekent u de eventueel te ontvangen subsidie naar rato door aan deze organisaties, als deze organisaties behoren tot de doelgroep van deze verordening.
 • Uw organisatie maakt geen gebruik van een andere overheidsregeling die dezelfde doelstelling heeft als deze verordening, tenzij deze niet toereikend is.
 • Een eventuele subsidie past binnen de staatssteunregels.
 • De subsidie bedraagt 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000 voor een MKB-onderneming en € 25.000 voor een maatschappelijke instelling.

Voor de volledige weergave van de voorwaarden, eisen, de weigeringsgronden en de maximale hoogte van deze subsidie verwijzen wij u naar de subsidieverordening.

Aanvragen

U kunt deze subsidie aanvragen door het online aanvraagformulier in te vullen. Hierbij moet u verschillende bijlagen uploaden, waaronder de de-minimisregeling.

De volgende bijlagen moet u bij de aanvraag bijvoegen:

 1. een afschrift van de oprichtingsakte en meest recente statuten;
 2. een recent uittreksel van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand voor datum van subsidieaanvraag);
 3. documenten waaruit de stijging van de netto-energiekosten (rechtstreeks voortvloeiende uit de gestegen energieprijzen) per maand over de periode oktober 2022 t/m maart 2023 blijkt;
 4. ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring.

De de-minimisregeling kunt u online invullen. Na invullen krijgt u een pdf-bestand per mail toegestuurd. Deze pdf print u uit, ondertekent u en scant deze in. Daarna kunt u deze bijvoegen bij de aanvraag.

U kunt beide formulieren invullen zonder DigiD of eHerkenning.

Aanvraag subsidie energienoodfonds Online invullen de-minimissteun