Campagne voeren

In gemeente Harderwijk worden 10 voorgedrukte verkiezingsborden geplaatst. Het bedrijf Imagebuilding maakt deze borden. Het bedrijf onderhoudt contact met politieke partijen via de mail. Het mailadres van Imagebuilding is verkiezingen@imagebuilding.com.

Ongeveer 5 weken voor de dag van de verkiezingen worden de borden geplaatst. De borden worden na de verkiezingen zo snel mogelijk weer verwijderd. 

 • Het plaatsen van driehoeksborden langs de wegen is gebonden aan een vergunning op grond van de APV. De mogelijkheden zijn beperkt.
 • Driehoeksborden zijn niet bedoeld om inhoud te geven aan de vrijheid van meningsuiting. Daar zijn de verkiezingsborden voor bedoeld.
 • Als er een partijactiviteit plaatsvindt, kan er voor aankondiging van die activiteit een aanvraag worden ingediend voor het plaatsen van maximaal 10 driehoeksborden.
 • Driehoeksborden mogen maximaal 9 dagen voor de datum van de activiteit geplaatst worden. Per periode van 9 dagen is er in de verkiezingsperiode ruimte voor totaal 100 borden in onze gemeente. Hierin worden ook driehoeksborden meegeteld die in die periode voor evenementen, voorstellingen, collecten e.d. geplaatst worden.
 • Aan een vergunning zijn kosten verbonden. Een aanvraag kan minimaal 3 weken voor de gewenste plaatsingsdatum hier ingediend worden. 

 • Op straat of huis-aan-huis campagne voeren is niet gebonden aan een vergunning. 
 • Na het uitdelen van promotiemateriaal vragen wij u om het uitdeelgebied na te lopen en materiaal dat op straat is beland weer op te ruimen.

 • Het plaatsen van kraampjes door politieke partijen om de verkiezingsboodschap uit te dragen door middel van folders en dergelijke wordt gereguleerd door de standplaatsenbepaling uit de APV.
 • Een vergunning van het college is noodzakelijk, niet omdat er gedrukte stukken worden verstrekt, maar omdat een standplaats wordt ingenomen.
 • De standplaatsen worden gereguleerd op grond van aspecten als openbare orde, overlast en verkeersveiligheid.
 • Een aanvraag dient u in bij het college, minimaal 3 weken voor de gewenste plaatsingsdatum. Aan de vergunning zijn kosten verbonden.

 • Voor het rondrijden met een geluidswagen is een ontheffing van burgemeester en wethouders nodig op grond van de APV.
 • Met de bepaling, die betrekking heeft op geluidhinder, kan bijvoorbeeld worden geregeld op welke tijdstippen geluidswagens mogen rondrijden.
 • Een aanvraag moet tijdig bij het college ingediend worden, minimaal 3 weken voor de gewenste plaatsingsdatum. Aan een vergunning zijn kosten verbonden.

 • Het kan zijn dat uw partij activiteiten wil ontplooien die hierboven niet zijn genoemd.
 • Zo’n activiteit kan ook gebonden zijn aan een vergunning of ontheffing.
 • Vragen daarover kunt u stellen aan evenementen@harderwijk.nl.

Aanvragen voor campagneactiviteiten die gebonden zijn aan een vergunning of ontheffing worden afgehandeld volgens het principe “wie het eerst komt wie het eerst maalt”. 

 • De Kieswet geeft geen regels omtrent campagnevoering in de omgeving van het stemlokaal, maar regelt alleen dat kiezers niet beïnvloed mogen worden ín het stemlokaal. Het stemproces moet ongestoord kunnen plaatsvinden.
 • Er wordt geadviseerd collectes of andere acties in de (omgeving van) stemlokalen te ontmoedigen. Dit geldt ook voor activiteiten. zoals het uitreiken van 'prijzen' om de opkomst te bevorderen. Het is aan de burgemeester om af te wegen wat wel en niet kan worden toegestaan.