Vastgesteld beleid

Op deze pagina treft u algemene achterliggende informatie aan over windenergie in het algemeen, maar ook genomen raadsbesluiten en andere documenten.

De Energieke Stad

De gemeente Harderwijk heeft duurzaamheid hoog in haar vaandel staan. Zo is in 2013 het beleidsplan De Energieke Stad - een routekaart naar een klimaatneutraal Harderwijk (pdf, 15 mb) vastgesteld. vastgesteld. Om niet meer afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen is het overstappen op duurzame energiebronnen (de energietransitie) een belangrijke pijler uit de routekaart. Als gekeken wordt naar de verhouding tussen kosten en baten is op dit moment windenergie de meest voor de hand liggende vorm van duurzame energie. Daarnaast zijn de door de gemeenteraad vastgestelde ambities voor hernieuwbare energie niet te halen zijn zonder windenergie.

Structuurvisie Wind Gelderland

Ook de provincies hebben van het Rijk een opdracht gekregen gericht op het realiseren van windenergie. Iedere provincie heeft de verantwoordelijkheid om hieraan een bijdrage te leveren. Voor Gelderland betekent dit, dat er ten minste 230,5 MW aan windenergie gerealiseerd moet zijn in 2020. De provincie heeft haar ambities vastgelegd in het Gelderse Structuurvisie Wind (pdf, 1,7 mb) Indien u niet het pdf kunt inzien, verzoeken wij u via het vragenformulier naar het document te vragen. Dan sturen wij u die na.

NRD

Het college van B&W heeft op 13 juni 2017 ingestemd met de Notitie ‘Reikwijdte en detailniveau windenergie Lorentz’ (NRD) (pdf, 0,9 MB).Er zijn reacties en zienswijzen op de notitie binnengekomen. Deze zijn opgenomen in het Verslag inspraak (pdf, 0,4 mb). 

Raadsbesluiten windenergie

De gemeenteraad heeft op 27 maart 2014 in een openbare vergadering besloten medewerking te verlenen aan de provinciale Structuurvisie Wind. De raad heeft via een globaal locatieonderzoek, de Quickscan windenergielocaties Provincie Gelderland - Gemeente Harderwijk, zoekzones aangewezen die geschikt kunnen zijn voor windenergieopwekking. Dat zijn de locaties in het gebied Lorentz II en III en de Leuvenumseweg. Als voorwaarde is daarbij gesteld een participatietraject op te starten met inwoners en ondernemers, om te komen tot windenergieoplossingen. Deze moeten goed aansluiten bij de behoeften van de lokale gemeenschap en daarbij krijgen deze partijen de mogelijkheid te participeren in windenergieprojecten.

Routekaart windenergie

De routekaart windenergie is op 10 november 2016 door de raad vastgesteld.  In deze routekaart wordt gekeken naar de mogelijkheden voor windmolens binnen het zoekgebied op Lorentz II en III, door middel van een kansenkaart. Daarnaast wordt gekeken naar de rol van de gemeente Harderwijk, de verschillende belanghebbende, de participatiemogelijkheden voor de bewoners en bedrijven van Harderwijk, de bijbehorende businesscases en risco’s. Het belang van de bewoners van Harderwijk staat voorop. Op basis hiervan is onderzocht met welke rol de gemeente Harderwijk optimaal uitvoering kan geven aan het raadsbesluit.

De routekaart is een leidraad voor het uitwerken voor de vervolgstappen in de projectontwikkeling.

Als u de besluiten van het college en de gemeenteraad over windenergie in Harderwijk wilt, dan kunt u via het vragenformulier deze besluiten opvragen. Wij sturen u die vervolgens na.

Contact

Via deze projectpagina proberen wij u zoveel mogelijk te informeren over actuele zaken en het beantwoorden van vragen rondom windenergie in Harderwijk.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u dat kenbaar maken via ons vragenformulier.