Waarom windenergie?

In 2013 heeft de gemeenteraad van Harderwijk het klimaatbeleid ‘de Energieke Stad- een routekaart naar een klimaatneutraal Harderwijk’, vastgesteld. Hiermee wil de gemeente Harderwijk in 2031 de uitstoot van CO2 met 45% reduceren. Het overstappen op duurzame energiebronnen, is één van de drie belangrijke pijlers uit de routekaart. De inschatting is dat 26 % van het huidige energieverbruik in de gemeente te halen is uit hernieuwbare energie. De helft hiervan (op basis van beschikbare ruimte en bewezen technieken) moet worden opgewekt met windturbines. Dit betekent dat zonder windenergie de doelstelling niet gehaald wordt.

Meer informatie over de energieke stad

Landelijke doelstelling

Ook op mondiaal, Europees en nationaal niveau is klimaatbeleid vastgesteld om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Nederland heeft de ambitie om CO2-uitstoot met 49% terug te brengen  in 2030. Het streven  is om in 2023 minimaal 6.000 megawatt  aan windenergie op land te  realiseren. Deze ambitie is verdeeld over de 12 provincies. Iedere provincie heeft de verantwoordelijkheid om hieraan een bijdrage te leveren. Voor Gelderland betekent dit, dat er tenminste 230,5 MW aan windenergie gerealiseerd moet zijn in 2020. Hiervoor werkt de provincie samen met regio’s en gemeenten. Enerzijds vanwege het creëren van draagvlak voor locaties, anderzijds om gemeenten en regio’s te ondersteunen in hun zoekproces naar locaties om hun eigen energiedoelstellingen te bereiken.

Contact

Via deze projectpagina proberen wij u zoveel mogelijk te informeren over actuele zaken en het beantwoorden van vragen rondom windenergie in Harderwijk.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u dat kenbaar maken via ons vragenformulier.