Gemeente Harderwijk / Windenergie

Start voorbereiding aanleg windturbines Lorentz (15-06-2017)

Het college van B&W heeft ingestemd met de Notitie ‘Reikwijdte en detailniveau windenergie Lorentz’ (NRD). De notitie ligt vanaf 22 juni tot en met 2 augustus ter inzage. Gedurende de periode dat de notitie ter inzage ligt kunnen betrokkenen en geïnteresseerden hun zienswijze naar voren brengen en adviseren over het planMER en de m.e.r.-procedure. U kunt uw zienswijze of advies bij ons indienen tot en met 2 augustus 2017. Uw advies kunt u richten aan Gemeente Harderwijk, de heer R.P.C. van Drunen, Postbus 149, 3840 AC Harderwijk met de vermelding ‘MER windenergie Lorentz’.

Voor de realisatie van de windturbines starten wij met de voorbereiding van een bestemmingsplan en omgevingsvergunning. De eerste stap in de voorbereiding is de start van een m.e.r.-procedure voor de realisatie van de windturbines. Wij hebben voor de start van de m.e.r.-procedure de Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld waarin de zoeklocatie op het industrieterrein Lorentz is beschreven. In de notitie beschrijven wij ook op hoofdlijnen onze ambitie, de achtergrond, de doelstellingen en randvoorwaarden, de voorgenomen activiteit en alternatieven en het beoordelingskader. Tot slot geven wij een kort overzicht van het vervolgtraject: de m.e.r-procedure met een globale planning. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt ter inzage in de Stadswinkel van het Stadshuis Harderwijk, Havendam 56.

De overheidsorganen en adviseurs die wij bij het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning moeten betrekken, vragen wij om advies over de reikwijdte en het detailniveau van het milieueffectrapport. Het milieueffectrapport dat wij nog gaan opstellen publiceren wij later gelijktijdig met het ontwerp van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Op dat moment vragen wij ook de Commissie m.e.r. om advies over het milieueffectrapport.

De gemeenteraad had al eerder via een globaal locatieonderzoek het gebied Lorentz aangewezen als zoeklocatie voor het opwekken van windenergie. Vervolgens heeft de raad de routekaart vastgesteld, dat inzicht geeft in het traject dat doorlopen moet worden voor realisatie van windenergie.

De notitie kunt u hier ook downloaden:

Contact

Via deze projectpagina proberen wij u zoveel mogelijk te informeren over actuele zaken en het beantwoorden van vragen rondom windenergie in Harderwijk.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u dat kenbaar maken via ons vragenformulier.