Anders betalen voor uw afval

  • Vanaf 1 januari 2022 betaalt u in Harderwijk en Hierden jaarlijks voor de afvalstoffenheffing een vast bedrag, het basistarief.
  • Daarnaast betaalt u per keer dat u de container met restafval aan de weg zet. Of restafval in een verzamelcontainer doet. Dit is het variabele tarief. 
  • Hoe minder vaak u restafval aanbiedt, hoe lager deze kosten zullen zijn.
  • Over de hoogte van de tarieven neemt de gemeenteraad aan het eind van 2021 een besluit.

Waarom is deze verandering nodig?

Restafval verwerken wordt steeds duurder door hogere belastingen vanuit het Rijk. Gemeente Harderwijk wil de hoeveelheid afval verminderen en grondstoffen beter hergebruiken. En daardoor de kosten van afvalverwerking zo laag mogelijk houden. 

De gemeente heeft de ambitie om de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar terug te brengen naar 100 kg in 2022 en uiteindelijk naar 30 kg restafval per persoon per jaar in 2025. Het verminderen en beter scheiden van afval is een belangrijke basis voor de toekomstige circulaire economie. 

Waarom moet ik mijn afvalcontainers checken?

Als eerste stap in de voorbereidingen op de andere manier van betalen, vragen we u de afvalcontainers bij uw woning te controleren. Om te zorgen dat u voor het aanbieden van úw restafval gaat betalen en niet voor dat van iemand anders, moeten de juiste containers bij uw woning staan. Met vragen over het controleren van de containers kunt u terecht bij Aconov (het bedrijf dat in opdracht van de gemeente het afval ophaalt) via www.aconov.nl/controle of 0800-2224111.

Hoe weet de gemeente hoe vaak ik restafval aanbied?

In de GFT-container (groene deksel) en restafvalcontainer (grijze deksel) zit een chip. Deze chip bevat geen adres- of persoonsgegevens, maar een uniek nummer, gekoppeld aan uw adres. Hiermee kan Aconov registreren hoe vaak de containers worden geleegd. Het is dus in uw belang om er zeker van te zijn dat de containers daadwerkelijk gekoppeld zijn aan uw adres.

Wat als iemand anders afval in mijn restafvalcontainer gooit?

Dat is natuurlijk niet de bedoeling. U betaalt per keer dat u uw container aan de straat zet en niet naar gewicht. Als iemand ongevraagd gebruik maakt van uw container, spreek degene hier dan op aan.

Hoe zit het met gezamenlijke containers voor meer adressen?

Bij sommige appartementen en in de binnenstad staan containers waarop meerdere adressen restafval aanbieden. De nieuwe manier van betalen is daar niet mogelijk en in deze gevallen moet een speciaal tarief betaald worden.

Ik heb in een brief een persoonlijke code ontvangen, wat is dit?

U hebt op uw adres een brief met onder meer een persoonlijke code ontvangen. Met deze code krijgt u toegang tot uw overzicht van de ledigingen van uw restafvalcontainer. Hebt u vragen over deze code of wilt u meer informatie? Kijk dan op www.aconov.nl of neem contact op met de helpdesk. Deze is te bereiken via het gratis telefoonnummer 0800 22 24 111.

Hoe zorg ik voor minder restafval?

Dat kan bijvoorbeeld door afval nog beter te scheiden. Het gescheiden aanbieden van GFT, oud papier, glas, textiel en elektrische apparaten blijft gratis. Verpakkingsmateriaal dat is gemaakt van plastic, metaal of drankkartons (PMD) hoeft u niet te scheiden, dat doet de afvalverwerker. PMD mag dus in het restafval.

Wat is er goed aan afval scheiden?

Door grondstoffen goed te scheiden kan afval een tweede leven krijgen. Zo wordt van GFT compost gemaakt, wordt van oud papier nieuw papier gemaakt en wordt glas weer gebruikt om nieuw glas van te maken. Het verwerken van grondstoffen is goedkoper dan het verbranden van restafval.

Waarom worden plastic verpakkingen, metalen en drankenkartons (PMD) niet gescheiden?

PMD hoort in onze gemeente bij het restafval. Het wordt bij de afvalverwerker in een sorteermachine gescheiden. De afvalverwerker kan dat beter dan wanneer u dat thuis doet. PMD nascheiden is de goedkoopste oplossing én heeft de beste resultaten voor hergebruik.

Hoe wordt rekening gehouden met mijn privacy?

De gemeente gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. We volgen daarbij de regels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor het invoeren van de andere wijze van betalen is het noodzakelijk om enkele persoonlijke gegevens te gebruiken.

Gemeente Harderwijk heeft Aconov (het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de afvalinzameling), opdracht gegeven de volgende gegevens te verzamelen:

  • Adresgegevens van huishoudens 
  • Het aantal ledigingen van de restafvalcontainer
  • Klachten en meldingen

De gegevens over het aantal ledigingen worden verzameld via de chip in uw container. De adresgegevens ontvangt Aconov van de gemeente.

De gemeente mag dit op deze manier doen omdat zij de wettelijke taak heeft te zorgen voor de afvalinzameling. Ook moet de gemeente zorgen voor het terugbrengen van de hoeveelheid afval in de gemeente.

Ook Aconov heeft de verplichting zich te houden aan de AVG en heeft een verantwoordingsplicht aan de gemeente hoe zij omgaan met de verzamelde gegevens. Afgesproken is dat zij de gegevens alleen gebruiken voor de afvalinzameling.