Subsidies onderwijs en peuteropvang

Scholen en kinderopvangorganisaties kunnen subsidie aanvragen bij de gemeente voor extra begeleiding van leerlingen en peuters. Bijvoorbeeld voor extra en intensieve begeleiding voor leerlingen met een taalachterstand of voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag. 

Basisscholen gevestigd in de gemeente Harderwijk kunnen subsidie aanvragen voor het geven van schakelonderwijs. Het doel van schakelonderwijs is om leerlingen die door een grote taalachterstand (Nederlandse taal) onder hun eigenlijke niveau presteren, extra en intensief te begeleiden. Na het volgen van het schakelonderwijs zijn deze leerlingen in staat om het onderwijs op hun eigen niveau te volgen.

Uw aanvraag ontvangen wij uiterlijk 1 september, voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft met het aanvraagformulier (pdf, 161 KB).

Wij beslissen binnen 13 weken na 1 september op uw aanvraag.

Indien het subsidieplafond overschreden wordt, zal het beschikbare budget verdeeld worden over alle scholen genoemd in de aanvragen, naar verhouding van het aantal in de aanvraag opgegeven in te zetten uren van de leerkracht en het aantal leerlingen per groep, waarbij het maximum van 1 FTE blijft gelden.

Voorwaarden

 • De subsidie bedraagt per school maximaal de inzet van 1 FTE leerkracht basisonderwijs en is gebaseerd op het normbedrag dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hanteert voor 1 FTE leerkracht basisonderwijs.
 • Schakelonderwijs vindt plaats met minimaal 8 en maximaal 15 leerlingen.
 • Scholen met schakelonderwijs doen jaarlijks mee aan de monitor Schakelonderwijs.
 • Scholen met schakelonderwijs nemen twee keer per jaar deel aan gemeentelijke intervisiebijeenkomsten en wisselen daarin hun kennis en ervaring uit. 
 • Een school met schakelonderwijs monitort jaarlijks de resultaten van de leerlingen. 
 • In de aanvraag wordt per school een uitvoeringsplan opgenomen. 

Voor de volledige weergave van de voorwaarden, eisen en voor de weigeringsgronden en maximale hoogte van deze subsidie verwijzen wij u naar de Subsidieregeling Schakelonderwijs Harderwijk 2020.

Het bovenstaande is een beknopte samenvatting van de regeling. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Deze subsidie is bedoeld voor kinderopvangorganisaties om voorschoolse educatie voor peuters van 2 tot 4 jaar te realiseren en peuteropvang te subsidiĆ«ren. Het doel is om binnen de gemeente Harderwijk gelijke en optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen te bieden. 

 • De subsidie voor peuteropvang is bedoeld voor ouders van peuters van 2-4 jaar zonder recht op kinderopvangtoeslag. De peuters kunnen door deze subsidie toch naar de peuteropvang gaan. Om daar andere peuters te ontmoeten, samen te spelen en zich voor te bereiden op de basisschool. 
 • De subsidie voor voorschoolse educatie is om peuters met een (dreigende) taal- of ontwikkelingsachterstand extra en intensief te begeleiden.

Uw aanvraag ontvangen wij uiterlijk 30 september, voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Wij beslissen binnen 13 weken na 30 september op uw aanvraag. 

Indien het subsidieplafond wordt overschreden wordt de subsidie van alle in aanmerking komende organisaties naar rato van de aangevraagde subsidiebedragen gekort.

Voorwaarden

 • Subsidie kan worden aangevraagd door de houder van de kinderopvang.
 • Indien er subsidie wordt aangevraagd voor voorschoolse educatie moet de kinderopvang VVE-gecertificeerd zijn.
 • Met de aanvraag voor voorschoolse educatie moet een werkplan VVE worden ingediend. In dit werkplan is de inhoudelijke en organisatorische uitvoering van het VVE-programma beschreven. 

Voor de volledige weergave van de voorwaarden, eisen en voor de weigeringsgronden en maximale hoogte van deze subsidie verwijzen wij u naar de Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie Harderwijk 2020.
Het bovenstaande is een beknopte samenvatting van de regeling. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.