Begroting en jaarrekening

  • De gemeente krijgt ongeveer 70% van haar inkomsten van de Rijksoverheid. Afhankelijk van het aantal inwoners, de oppervlakte en een aantal omstandigheden krijgt elke gemeente een bijdrage uit het zogeheten Gemeentefonds en uit specifieke rijksuitkeringen.
  • De overige 30% krijgt de gemeente vooral via gemeentelijke belastingen en leges (de kosten die u betaalt als u iets aanvraagt bij de gemeente) en uit overige inkomsten (onder andere dividend, rente, eigen bijdragen van inwoners).

Begroting

  • Ieder jaar stelt de gemeente een begroting vast voor het daaropvolgende jaar.
  • Hierin staat wat de gemeente de komende jaren aan activiteiten uitvoert en hoeveel dit mag gaan kosten.
  • Het college legt de begroting in november voor aan de gemeenteraad, die de begroting vaststelt tijdens een speciale begrotingsvergadering.

Jaarrekening

  • Daarnaast stelt de gemeente na afloop van elk jaar een jaarrekening vast.
  • De jaarrekening is de verantwoording van het college over het gevoerde financiële beleid.