Begroting en jaarrekening

 • De gemeente krijgt ongeveer 70% van haar inkomsten van de Rijksoverheid. Afhankelijk van het aantal inwoners, de oppervlakte en een aantal omstandigheden krijgt elke gemeente een bijdrage uit het zogeheten Gemeentefonds en uit specifieke rijksuitkeringen.
 • De overige 30% krijgt de gemeente vooral via gemeentelijke belastingen en leges (de kosten die u betaalt als u iets aanvraagt bij de gemeente) en uit overige inkomsten (onder andere dividend, rente, eigen bijdragen inwoners).

Begroting

 • Ieder jaar stelt de gemeente een begroting vast voor het daaropvolgende jaar.
 • Hierin staat staat wat de gemeente de komende jaren aan activiteiten uitvoert en hoeveel dit mag gaan kosten.
 • Het college legt de begroting in november voor aan de gemeenteraad, die de begroting vaststelt tijdens een speciale begrotingsvergadering.

Jaarrekening

 • Daarnaast stelt de gemeente na afloop van elk jaar een jaarrekening vast.
 • De jaarrekening is de verantwoording van het college over het gevoerde financiële beleid.

Wij kunnen tegen een stootje

Met een sluitende begroting voor het komende begrotingsjaar eindigt deze periode voor dit college en deze raad. Er is de afgelopen vier jaar op tal van terreinen heel veel gerealiseerd in en voor Harderwijk.

De financiële uitdagingen zijn er ten opzichte van vorig jaar niet minder op geworden 

De begroting biedt een goede basis voor de toekomst en laat een structureel
sluitend saldo zien. Ondanks vele onzekerheden en soms ook onaangename verrassingen is het gelukt een gedegen meerjarig financieel beleid neer te zetten. Dat biedt een goede basis voor de toekomst. Maar zeker gezien de ontwikkelingen vanuit het rijk, blijft het opletten geblazen! 

Inkomsten en uitgaven

 • De totale inkomsten voor 2022 van de gemeente zijn begroot op € 176,3 miljoen (€ 122,6 miljoen van het Rijk en 53,7 miljoen uit lokale heffingen).
 • De totale uitgaven voor 2022 van de gemeente zijn begroot op € 173,7 miljoen:
  • € 26,0 miljoen voor Samen werken voor Harderwijk (gemeentelijke organisatie, veiligheid)
  • € 103,5 miljoen voor Samen leven in Harderwijk (jeugd, gezondheid, sport, cultuur, onderwijs, Wmo, sociale zaken)
  • € 42,4 miljoen voor Samen wonen in Harderwijk (afval, groen, parkeren, ruimtelijke ontwikkeling, verkeer)
  • € 1,7 miljoen voor Samen ondernemen in Harderwijk (economische zaken, toerisme en recreatie)
 • De begroting 2022-2025 laat een sluitend meerjarig financieel perspectief zien. 

De opzet van de begroting is vanaf deze periode anders dan voorgaande jaren

De begroting is opgebouwd rondom negen programma’s. Per taakveld wordt nu aangegeven wat de
gemeente wil, wat gedaan moet worden en wat het mag kosten. Hierdoor is de begroting beter leesbaar geworden.