Begroting en jaarrekening

 • De gemeente geeft jaarlijks rond november inzage in haar financiële zaken met de kadernota of programmabegroting. Hierin beschrijven we alle inkomsten en uitgaven (het huishoudboekje van de gemeente).
 • Ieder jaar in mei verschijnt de jaarrekening (of programmarekening), die verantwoording geeft over de financiën over het afgelopen jaar.

Inkomsten

De belangrijkste inkomsten van de gemeente zijn:

 • Onroerende zaakbelasting
 • Afvalstoffenheffing
 • Rioolheffing
 • Leges voor bijvoorbeeld bouwvergunningen, paspoort
 • Huren, dividenduitkeringen, rente

Uitgaven

De gemeente kent (vooral) de volgende uitgaven:

 • rente en afschrijving van investeringen
 • subsidies en bijdragen
 • bij de uitgaven voor afval, riool en grondexploitatie is uitgangspunt dat deze volledig gedekt worden door de inkomsten daarvan
 • salariskosten

Documenten inkomsten en uitgaven