Beleid en beleidsdocumenten

 • Overzicht van de belangrijkste beleidsdocumenten, visies en nota's van de gemeente Harderwijk.
 • De beleidsregels en verordeningen vindt u op de pagina Verordeningen en regelgeving. Per januari 2021 publiceren we deze documenten via overheid.nl.
 • Wilt u een van de onderstaande documenten nu al inzien? Neem dan contact met ons op.

Onderwerpen

Bestuur en recht

 • Harderwijk zijn wij samen, visie op burgerschap
 • Visie op de vestinggordel
 • Binnenstadsvisie en actieplan Harderwijk
 • Visie op de openbare ruimte binnenstad
 • Notitie voortzetting Harderwijk Aanpak
 • Structuurplan 2020
 • Structuurvisie 2031
 • Structuurvisie 2031, eerste wijziging
 • Structuurvisie Dorpsomgevingsplan Hierden
 • Structuurvisie Drielanden West
 • Structuurvisie Groot Sypel
 • Structuurvisie Groene Zoom
 • Structuurvisie Stationsomgeving
 • Structuurvisie Dorpsomgevingsplan Hierden
 • Visie Leisure in Harderwijk
 • Beleidsvisie recreatie en toerisme
 • Harderwijk dat zijn wij samen. Een terug- en vooruitblik op burgerschap
 • Operationeel Maatregelen Programma

Financiën en economie

 • Concept Kantorennota Harderwijk 2018
 • Herijking Detailhandelsvisie Harderwijk 2020
 • Verdieping Economische Positionering
 • Detailhandelsvisie 2020
 • Arbeidsmarktvisie Harderwijk
 • Kantorennota
 • Nota Subsidiebeleid

Maatschappelijke zorg en welzijn

 • Plan van aanpak beweegroutes binnenstad
 • Beheerplan Samen Kleuren we de Stad 2020 – 2024
 • Regie- en Beleidsplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang
 • Toegankelijkheid buitenruimte
 • Uitgangspuntennotitie Transitie AWBZ – WMO 2013
 • Integraal lokaal uitvoeringsplan Jeugd Harderwijk 2019-2022
 • Nota Cultuurhistorie
 • Uitvoeringsstrategie De Energieke Stad 2017-2020
 • Uitvoeringsagenda gezondheid
 • Regionale Gezondheidsnota Samen voor een Gezond Noord Veluwe 2017-2021
 • Beleidsplan vrijwilligerswerk aan informele zorg
 • Notitie Welzijn nieuwe stijl
 • Bestaanszekerheid en inkomensondersteuning 2016 – 2019
 • Beleidsnota sport en bewegen 2018 – 2021
 • Harderwijk dat zijn wij samen, vrijwilligers en mantelzorgers
 • Nota maatschappelijke zorg
 • Inkoopvisie jeugdhulp
 • Kadernota inkoop jeugdhulp 2018 en verder
 • Positief Jeugdbeleid
 • Regionaal Uitvoeringsplan Jeugd 2018 en verder
 • Subsidiebeleid Harderwijk
 • Ontwerp Verordening Sociaal Domein (pdf, 1 MB) (concept ter inzage)

Milieu

 • Archeologienota
 • Milieubeleidsplan
 • Duurzaamheidsvisie – de duurzame stad
 • Bestuurlijke startnotitie RES Noord Veluwe
 • Milieubeleid
 • Zendmastenbeleid
 • Van Afval naar Grondstof
 • De energieke stad – een routekaart naar klimaatneutraal Harderwijk
 • Handboek Groen
 • Beheerplan bossen
 • Natuurvisie
 • Nota Dierenwelzijn 2013
 • Visie natuurlijk ontwikkelen
 • Zuiveringskring Afvalwaterketenplan 2015-2020
 • Klimaat adaptatie maatregelen Harderwijk 2021

Onderwijs

 • Onderwijsvisie, de basis voor het integraal huisvestingsplan
 • Beleidsplan leerlingenzaken 2016 – 2020
 • Beleids- en afsprakenkader Regionale Meld- en coördinatie Voortijdig Schoolverlaten 2017-2020
 • Afwegingsmodel handhaving kinderopvang 2011
 • Visie op onderwijshuisvesting primair onderwijs

Openbare orde en veiligheid

 • Preventie- en handhavingsplan 2017 – 2021 Drank- en Horecawet
 • Nieuw evenementenbeleid 2016 ter inzage
 • Nota integraal toezicht en handhaving
 • Nota evenementenbeleid
 • Integraal Veiligheidsplan
 • Beleidsvisie externe veiligheid gemeenten in de regio Noord Veluwe

Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

 • Nota Grondbeleid 2019
 • Havenbeheerplan
 • Havenvisie Harderwijk 2016
 • Plan van Aanpak laadpalen
 • Integraal fietsbeleid
 • Richtlijnen voor het toestaan van bermmonumenten
 • Beleidsplan openbare verlichting Harderwijk
 • Visie op hoofdlijnen buitengebied
 • Programma van eisen openbare ruimte
 • Mobiliteitsvisie 2030
 • Structuurvisie Vitale Vakantieparken Harderwijk
 • Strategienota Vitale Vakantieparken Harderwijk
 • Integraal Beheerplan Openbare Ruimte
 • Beheerplan Sportaccommodaties
 • Beheerplan begraafplaatsen
 • Speelruimteplan
 • Nota straatmeubilair
 • Kwaliteitrichtinggevende nota voor inrichting van de openbare ruimte straatmeubilair
 • Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan
 • Nota parkeren
 • Parkeernormennota
 • Verkeersveiligheidsplan 2016 - 2020
 • Waterplan
 • Basis rioleringsplan Harderwijk Ermelo
 • Nota accommodatiebeleid

Volkshuisvesting en woningbouw

 • Ontwerp Woonvisie 2017 – 2027