Financiële situatie

Begroting 2018

De gemeente heeft het komende jaar weer allerlei activiteiten en werkzaamheden in de planning staan. Om een indruk te hebben wat de gemeente aan inkomsten ontvangt en wat zij met haar geld doet, treft u hieronder een eenvoudig overzicht van de financiële huishouding van de gemeente. Gebaseerd op de begroting voor 2018.

Opent in pdf (1 MB)

U kunt de Infographic begroting gemeente Harderwijk 2018 (pdf, 1MB) downloaden.

Themarekening

In de themarekening wordt na afloop van een kalenderjaar weergegeven wat de werkelijke inkomsten en uitgaven zijn geweest. Met de themarekening legt het college van B&W rekening en verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde financiële beleid en beheer. 

Kadernota

Jaarlijks formuleert de gemeente in het voorjaar de kaders, uitgangspunten en beleidskeuzes voor de volgende begrotingsjaren. Met de kadernota wordt een zo actueel mogelijk beeld gegeven van de financiële positie van de gemeente en de overige relevante ontwikkelingen.
De kaders, uitgangspunten en beleidskeuzes worden vervolgens uitgewerkt in de programmabegroting.

Themabegroting

De themabegroting is het huishoudboekje van de gemeente. Daarin staan de inkomsten en uitgaven voor de komende jaren. In de themabegroting kunt u ook lezen op welke activiteiten de komende tijd onze nadruk ligt.

Eerdere publicaties

Eerdere publicaties over de financiële situatie van de gemeente Harderwijk kunt u hieronder downloaden:

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden