Eenmalige en tijdelijke subsidies

In de gemeente Harderwijk zijn er regelmatig tijdelijke en/of eenmalige subsidies beschikbaar.

Als u een eenmalige activiteit of cursus aanbiedt op het gebied van welzijn, cultuur, sport en zorg, kunt u subsidie aanvragen. Dit kan voor een:

 • Eenmalige activiteit die bijdraagt aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente Harderwijk.
 • Cursus voor vrijwilligers (deskundigheidsbevordering).

Voor 2024 heeft de gemeente voor deze subsidie nog € 54.438 beschikbaar.

Als u een eenmalige activiteit of cursus aanbiedt op het gebied van welzijn, cultuur, sport en zorg organiseert, kunt u subsidie aanvragen.

Voorwaarden subsidie voor activiteiten

 • Uw organisatie is een vereniging, stichting of andere rechtspersoon.
 • De activiteit wordt uitgevoerd binnen één jaar na subsidieverlening.
 • De activiteit is eenmalig en draagt bij aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente Harderwijk (voegt iets toe aan het bestaande aanbod).
 • Indien het gaat om een startactiviteit of pilot, met de intentie de activiteit bij gebleken succes voort te zetten, en als de aanvrager budgetsubsidie ontvangt, wordt alleen subsidie verleend indien aanvrager aannemelijk maakt dat binnen de budgetafspraken geen ruimte is of kon worden gecreëerd voor de activiteit.
 • U werkt bij het organiseren van de activiteit samen met minimaal 1 andere Harderwijkse organisatie.
 • De subsidie bedraagt max. 80% van de kosten met een maximum van € 5.000 per aanvrager per jaar.

Voorwaarden subsidie voor cursussen/ deskundigheidbevordering

 • Uw organisatie is een vereniging, stichting of andere rechtspersoon.
 • De cursus start binnen één jaar na subsidieverlening.
 • De cursus draagt bij aan het functioneren van de vrijwilliger(s) in de organisatie.
 • De kosten van de cursus zijn marktconform.
 • De subsidiëring vindt plaats op basis van inschrijfbewijzen, dan wel ondertekende aanmeldingsformulieren.
 • De subsidie bedraagt max. 75% van de kosten met een maximum van € 2.000 per aanvrager per jaar. 

Voor de volledige weergave van de voorwaarden, eisen en voor de weigeringsgronden en maximale hoogte van deze subsidie verwijzen wij u naar de subsidieregeling Deelverordening Eenmalige activiteitensubsidies welzijn, cultuur, sport en zorg.

Het bovenstaande is een beknopte samenvatting van de regeling. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.