Subsidie maatregelen duurzaamheid

 • Als inwoner of ondernemer in gemeente Harderwijk kunt u subsidie aanvragen voor klimaatmaatregelen in uw tuin of op uw terrein. Het gaat om lokale maatregelen op privéterrein.
 • Nieuwe bedrijven, die zich willen vestigen op Lorentz III, kunnen subsidie aanvragen om duurzaam te ondernemen.
 • Woningeigenaren van een woning met een energielabel D,E,F of lager en een WOZ-waarde lager dan € 285.000 kunnen in aanmerking komen voor subsidie voor energiebesparende isolatiemaatregelen.

In de gemeente Harderwijk kunt u subsidie aanvragen voor klimaatmaatregelen in uw tuin of op uw terrein. Zowel inwoners van de gemeente als ondernemers kunnen de subsidie aanvragen. Het gaat om lokale maatregelen op privéterrein:

 • Vergroenen of ontstenen van tuinoppervlak, afkoppelen van verhard oppervlak of voor het planten van bomen.
 • Plaatsen van een regenton, -zuil en/of regenwaterschutting en voor een installatie voor nuttig gebruik van hemelwater.
 • Aanleggen van een groen dak.

Hoogte subsidie

Voorwaarden

 • De voorziening is maximaal 6 maanden voor realisatie aangekocht.
 • De aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na realisatie van de voorzieningen waar de aanvraag betrekking op heeft.
 • Per categorie voorzieningen kan er 1 aanvraag per pand worden ingediend.
 • Ontwerp, aanleg en/of installatie zijn deugdelijk uitgevoerd.
 • De voorziening voldoet aan de geldende wet- en regelgeving (waaronder het welstandsbeleid en de bouwverordening) en is voorzien van de benodigde vergunningen (zoals een omgevingsvergunning, monumentenvergunning).
 • De aanvrager dient de voorzieningen blijvend in stand te houden en deugdelijk te onderhouden.
 • Herstel, reparatie of uitbreiding van een bestaande voorziening is uitgesloten van subsidie.
 • De aanvrager is verplicht medewerking te verlenen aan een eventuele controle ter plaatse.
 • Er gelden per voorziening aanvullende voorwaarden. Bekijk hiervoor de subsidieregeling of neem contact op met Duurzaamheidsloket Harderwijk.

Voor de volledige weergave van de voorwaarden, eisen en voor de weigeringsgronden en maximale hoogte van deze subsidie verwijzen wij u naar de subsidieregeling Regeling Subsidie stimulering klimaatadaptatie op overheid.nl.

Het bovenstaande is een beknopte samenvatting van de regeling. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Uw aanvraag en de afhandeling

Duurzaamheidsloket Harderwijk begeleidt de behandeling van de aanvragen. Het is onderdeel van het Regionaal Energieloket. Het loket werkt voor ruim 100 gemeenten verspreid over het land.

 1. U kunt een aanvraag indienen via regionaalenergieloket.nl/harderwijk/subsidies.
 2. Wij beoordelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst tot het beschikbare subsidieplafond is bereikt.
 3. Wij beslissen binnen 8 weken op uw aanvraag.
 4. Neem contact op met een medewerker van Duurzaamheidsloket Harderwijk om af te stemmen wat de mogelijkheden zijn en om te informeren of er nog voldoende budget beschikbaar is.
 5. Als de aanvraag is getoetst op volledigheid, dan kunt u deze online doorsturen naar de gemeente.
 6. Na een positief besluit over toekenning, krijgt u het bedrag door de gemeente uitgekeerd.
 7. Wij beoordelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst tot het beschikbare subsidieplafond is bereikt.
 8. Wij beslissen binnen 8 weken op uw aanvraag.

Wilt u zich vestigen op bedrijventerrein Lorentz III en wilt u bovenwettelijke duurzaamheidsmaatregelen treffen? Dan is deze subsidie mogelijk interessant voor u. De maatregelen moeten bijdragen aan 1 of meerdere van onderstaande thema’s:

 • Circulaire economie: door het sluiten van grondstofkringlopen en verminderen van afvalstromen.
 • Biodiversiteit: door het behouden en verbeteren van natuurwaarden.
 • Klimaatadaptatie: ten aanzien van wateroverlast, droogte en hittestress.
 • Energietransitie: door energiebesparing of duurzame opwekking.

De gemeente heeft voor deze subsidie € 800.000 beschikbaar voor de periode van 1 april 2022 tot en met 31 december 2024.

U vraagt de subsidie minimaal 4 weken voor aanvang van de activiteit aan met het Aanvraagformulier De Duurzame Stad Lorentz III 2022 (pdf, 427 KB).

Een aanvraag kan worden ingediend uiterlijk 31 december 2024.

Wij beoordelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst tot het beschikbare subsidieplafond is bereikt.

Voorwaarden

Het college kan subsidie verlenen als de aanvraag voldoet aan alle criteria:

 • Uw organisatie gaat zich vestigen op Lorentz III.
 • Het gaat om extra maatregelen bovenop de gangbare energie- en milieunormen.
 • De subsidie is aangevraagd voor het starten van de subsidiabele activiteiten en zorgt er aantoonbaar voor dat de investering haalbaar wordt of dat u de activiteiten sneller kunt uitvoeren.
 • De terugverdientijd is meer dan 5 jaar.
 • De activiteit is economisch haalbaar: u verkrijgt de benodigde vergunningen binnen een periode van 18 maanden.
 • De maatregelen dragen bij aan de doelstellingen uit de Duurzaamheidsvisie ‘De Duurzame Stad’. Wilt u deze inzien? Neem dan contact met ons op.
 • De subsidie bedraagt max 50% van de subsidiabele kosten.

Voor de volledige weergave van de voorwaarden, eisen en voor de weigeringsgronden en maximale hoogte van deze subsidie verwijzen wij u naar de subsidieregeling; De Duurzame Stad Lorentz III 2022. (lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR674957/1)

Het bovenstaande is een beknopte samenvatting van de regeling. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

In de gemeente Harderwijk kunt u subsidie aanvragen voor het aanbrengen van energiebesparende isolatiemaatregelen in uw woning. Het gaat om de volgende isolatiemaatregelen:

 • Het aanschaffen en laten plaatsen van vloerisolatie in de woning.
 • Het aanschaffen en laten plaatsen van beglazing in de woning.

Hoogte subsidie

 • Het beschikbare subsidiebudget is in totaal €129.484,-.
 • Per woning kan er maximaal €1.750,- subsidie worden aangevraagd.

Voorwaarden

In de ‘Subsidieregeling energiebesparende isolatiemaatregelen Harderwijk 2023’ staan alle voorwaarden. Hieronder worden enkele voorwaarden opgesomd:

De woning:

 • De woning is een koopwoning met een WOZ-waarde van €285.000,- of lager (peildatum 1 januari 2022).
 • De woning is slecht geïsoleerd, de woning heeft een energielabel D, E, F of G of voldoet aan de omschrijving uit de subsidieregeling. (artikel 1, lid 16)
 • De woning is grondgebonden en geen onderdeel van een flat, appartementengebouw of VVE.
 • De woning is het hoofdverblijf van de eigenaar-bewoner.

De procedure:

 • De eigenaar-bewoner meldt zich aan via de website van de inkoopactie van Winst uit je woning (hierna genoemd WUJW). Dit kan uiterlijk tot en met 18 februari 2024.
 • De eigenaar-bewoner kan er ook voor kiezen om zich telefonisch dan wel schriftelijk
 • per post te melden bij WUJW, dit bericht moet uiterlijk op 18 februari 2024 ontvangen zijn door WUJW.
 • Na de aanmelding volgt er een afspraak met een professioneel onafhankelijk energieadviseur. Deze adviseur komt bij de eigenaar-bewoner thuis.
 • De eigenaar-bewoner ontvangt naar aanleiding van het huisbezoek een bespaarplan met vrijblijvende offerte van energiebesparende isolatiemaatregelen waarvoor subsidie kan worden verkregen op grond van deze subsidieregeling.
 • Indien de eigenaar-bewoner besluit tot het afnemen van energiebesparende isolatiemaatregelen op basis van de verkregen offerte, dient de eigenaar-bewoner deze offerte te accepteren door middel van ondertekening en in te dienen bij WUJW.
 • Indien aanvrager besluit tot het afnemen van energiebesparende isolatiemaatregelen waarvan de kosten hoger zijn dan het maximale subsidiebedrag of die niet passen binnen de kaders van deze regeling, zijn deze kosten voor rekening van aanvrager.
 • Een aanvraag voor subsidie kan zowel digitaal als schriftelijk per post worden ingediend bij WUJW.
 • Subsidie kan slechts worden aangevraagd door een eigenaar-bewoner.
 • Per woning kan slechts één keer subsidie worden verstrekt op basis van deze regeling.
 • Aanvrager is verplicht medewerking te verlenen aan een eventuele controle ter plaatse.

De isolatiemaatregelen:

 • Indien er vloerisolatie wordt aangebracht geldt de voorwaarde dat er minimaal 20 m2 vloeroppervlakte per woning wordt geïsoleerd en moet de Rd-waarde minimaal 3,5 m2 K/W zijn of tenminste voldoen aan de voorwaarden die gelden voor het verkrijgen van een ISDE-subsidie voor vloerisolatie.
 • Indien er nieuwe beglazing wordt aangebracht, geldt de voorwaarde dat er minimaal 8 m2 glasoppervlakte per woning wordt vervangen en moet de Ug-waarde van de nieuwe beglazing lager zijn dan 1,2 W/m2K.
 • Het plaatsen van de energiebesparende isolatiemaatregel is uitgevoerd conform de geldende wet- en regelgeving.
 • De aanvrager dient de maatregelen blijvend in stand te houden.
 • Herstel, reparatie of uitbreiding van een bestaande maatregel is uitgesloten van subsidie.

Voor de volledige weergave van de voorwaarden, eisen en voor de weigeringsgronden en maximale hoogte van deze subsidie verwijzen wij u naar de ‘Subsidieregeling energiebesparende isolatiemaatregelen Harderwijk 2023’. Het bovenstaande is een beknopte samenvatting van de regeling. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Uw aanvraag
Winst uit je woning begeleidt de behandeling van de aanvragen in opdracht van de gemeente Harderwijk.