Subsidie maatregelen duurzaamheid

 • Als inwoner of ondernemer in gemeente Harderwijk kunt u subsidie aanvragen voor klimaatmaatregelen in uw tuin of op uw terrein. Het gaat om lokale maatregelen op privéterrein.
 • Nieuwe bedrijven, die zich willen vestigen op Lorentz III, kunnen subsidie aanvragen om duurzaam te ondernemen.
 • Woningeigenaren van een woning met een energielabel D,E,F of lager en een WOZ-waarde lager dan € 285.000 kunnen in aanmerking komen voor subsidie voor energiebesparende isolatiemaatregelen.

In de gemeente Harderwijk kunt u subsidie aanvragen voor klimaatmaatregelen in uw tuin of op uw terrein. Zowel inwoners van de gemeente als ondernemers kunnen de subsidie aanvragen. Het gaat om lokale voorzieningen op privaat terrein waarmee effecten van de klimaatverandering worden beperkt.

Subsidiabele activiteiten

Activiteit Subsidiebedrag Maximaal aantal/bedrag
Regenton, -zuil en/of schutting € 40 per ton/ € 50 per segment/zuil Maximaal 2 stuks
Planten van bomen en of heesters € 35 per boom / € 5 per heester Maximaal € 140
Afkoppelen van hemelwater zonder voorziening voor berging en/of infiltratie € 40 Maximaal €1500
Afkoppelen van hemelwater met voorziening voor berging en/of infiltratie € 30 per 100 liter bergend volume bij infiltratiekratten € 100 per m³ verwijderde grond bij een infiltratieveld Maximaal €10.000
Afkoppelen verhard oppervlakte >250 m² € 6 per m² afgekoppeld oppervlak Maximaal € 500
Vergroenen (ontstenen) € 10 per m² Maximaal € 500
Aanleggen groen dak € 40 per m² dak met een laagdikte van 8-20 cm € 60 per m² dak met een laagdikte van 20-40 cm € 100 per m² met een laagdikte > 40 cm Maximaal €2500
Aanleggen groene gevel € 30 per m² met klimplanten in de vaste grond € 60 per m² voor groengevel met substraat Maximaal €2500
Installatie voor nuttige toepassing van hemelwater 50% van de subsidiabele kosten Maximaal €2500
Binnen/buiten zonwering of vervangen ramen door zonwerend glas 50% van de subsidiabele kosten Maximaal €2500
Niet groene erfscheiding vervangen met groene afscheiding 25% van de subsidiabele kosten Maximaal €2500
(Bedrijven) Realiseren van een klimaatadaptieve en biodiverse verblijfsplek voor medewerkers 50% van de subsidiabele kosten Maximaal €1000
(Bedrijven) Beplanting van grasstroken en eigen bermen (meer soorten en lagen groen). 25% van de subsidiabele kosten Maximaal € 500
Collectiviteitsbonus vanaf 3 gezamenlijke aanvragen 25% extra subsidie Maximaal €10.000

Voor subsidie op grond van deze regeling komen uitsluitend de onder de definitie ‘aanvrager’ genoemde personen/organisaties in aanmerking.

Hoogte subsidie

 • Het beschikbare subsidiebudget voor 2024 is in totaal € 80.000.
 • De hoogte van het subsidiepercentage en het maximale subsidiebedrag verschilt per type maatregel.
 • Bij een aanvraag vanaf 3 verschillende adressen (rechtspersonen) is een collectiviteitsbonus van 25% op het subsidiebedrag mogelijk.

Voorwaarden

 • Voor hetzelfde doel mag maar voor 1 voorziening subsidie worden aangevraagd.
 • De materialen voor de voorziening zijn maximaal zes maanden voor realisatie aangekocht.
 • De aanvraag kan uitsluitend achteraf worden ingediend tot uiterlijk 6 maanden na realisatie van de voorzieningen waar de aanvraag betrekking op heeft.
 • De aanvraag is ingediend op een door het college beschikbaar gesteld aanvraagformulier. De aanvraag is volledig ingevuld en voorzien van alle informatie en bijlagen die op het aanvraagformulier verplicht zijn gesteld.
 • Er wordt voor minimaal € 20 subsidie aangevraagd.
 • De aanvraag mag betrekking hebben op meer dan één pand wanneer aanvrager krachtens het eigendomsrecht eigenaar is van meer dan één pand danwel huurder of pachter is van het pand en met instemming van de eigenaar een aanvraag indient.
 • Gebundelde aanvragen om gezamenlijk voorzieningen aan panden te treffen zijn per cluster van minimaal drie panden voor een of meerdere voorzieningen eveneens toegestaan.
 • Ontwerp, aanleg en/of installatie zijn deugdelijk uitgevoerd.
 • De voorziening voldoet aan de geldende wet- en regelgeving (waaronder het welstandsbeleid en de bouwverordening) en is voorzien van de benodigde vergunningen (omgevingsvergunning, monumentenvergunning, etc.).
 • De aanvrager dient de voorzieningen blijvend in stand te houden en deugdelijk te onderhouden.
 • Herstel, reparatie of uitbreiding van een bestaande voorziening is uitgesloten van subsidie.
 • Steekproefsgewijs kan worden gecontroleerd en in dat kader is de aanvrager verplicht om gegevens te overleggen en medewerking te verlenen aan een eventuele controle ter plaatse.
 • Per pand kan per type voorziening maar 1 maal subsidie worden aangevraagd.
 • Als kosten voor een voorziening worden gedeeld met de buren, bijvoorbeeld voor het vervangen van een houten schutting door een erfafscheiding van levend groen, dan moet elke eigenaar voor zijn/haar ‘aandeel’ een subsidie aanvragen.
 • De aanvrager voldoet, voor zover van toepassing, aan de eisen die zijn gesteld in de de-minimisverordening.
 • Naast deze algemene voorwaarden en verplichtingen die voor iedere voorziening gelden, gelden er per voorziening ook nog specifieke voorwaarden en verplichtingen.
 • Naast de algemene en specifieke voorwaarden per voorziening gelden aanvullende voorwaarden als het een collectieve aanvraag betreft. Die zijn in artikel 15 opgenomen.
 • De subsidie geldt voor bomen en heesters op deze lijsten.

Voor de volledige weergave van de voorwaarden, eisen en voor de weigeringsgronden en maximale hoogte van deze subsidie verwijzen wij u naar de subsidieregeling op overheid.nl.

Het bovenstaande is een beknopte samenvatting van de regeling. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Uw aanvraag

Een aanvraag wordt ingediend op een door het college beschikbaar gesteld aanvraagformulier (pdf, 310 KB). In het geval van een collectieve aanvraag, vullen de individuele aanvragers ook de Bijlage gegevens en akkoord gezamenlijke aanvraag (pdf, 103 KB) in. Het aanvraagformulier is volledig ingevuld en voorzien van alle informatie en bijlagen die verplicht zijn gesteld.

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier inclusief bijlagen kunt u sturen naar: info@harderwijk.nl.

Uw aanvraag kan ook per post gestuurd worden naar:

 • Burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk
  Domein Bestuur & Organisatie t.a.v. Subsidiebureau
  Postbus 149
  3840 AC  HARDERWIJK

Wilt u uw aanvraag liever persoonlijk afgeven:

Bezoekadres: Havendam 56

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier of heeft u andere vragen over deze subsidies? Vul ons online contactformulier in of neem contact op met de medewerkers van het subsidiebureau via 0341 411 911.

Wilt u zich vestigen op bedrijventerrein Lorentz III en wilt u bovenwettelijke duurzaamheidsmaatregelen treffen? Dan is deze subsidie mogelijk interessant voor u. De maatregelen moeten bijdragen aan 1 of meerdere van onderstaande thema’s:

 • Circulaire economie: door het sluiten van grondstofkringlopen en verminderen van afvalstromen.
 • Biodiversiteit: door het behouden en verbeteren van natuurwaarden.
 • Klimaatadaptatie: ten aanzien van wateroverlast, droogte en hittestress.
 • Energietransitie: door energiebesparing of duurzame opwekking.

De gemeente heeft voor deze subsidie € 800.000 beschikbaar voor de periode van 1 april 2022 tot en met 31 december 2024.

U vraagt de subsidie minimaal 4 weken voor aanvang van de activiteit aan met het Aanvraagformulier De Duurzame Stad Lorentz III 2022 (pdf, 427 KB).

Een aanvraag kan worden ingediend uiterlijk 31 december 2024.

Wij beoordelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst tot het beschikbare subsidieplafond is bereikt.

Voorwaarden

Het college kan subsidie verlenen als de aanvraag voldoet aan alle criteria:

 • Uw organisatie gaat zich vestigen op Lorentz III.
 • Het gaat om extra maatregelen bovenop de gangbare energie- en milieunormen.
 • De subsidie is aangevraagd voor het starten van de subsidiabele activiteiten en zorgt er aantoonbaar voor dat de investering haalbaar wordt of dat u de activiteiten sneller kunt uitvoeren.
 • De terugverdientijd is meer dan 5 jaar.
 • De activiteit is economisch haalbaar: u verkrijgt de benodigde vergunningen binnen een periode van 18 maanden.
 • De maatregelen dragen bij aan de doelstellingen uit de Duurzaamheidsvisie ‘De Duurzame Stad’. Wilt u deze inzien? Neem dan contact met ons op.
 • De subsidie bedraagt max 50% van de subsidiabele kosten.

Voor de volledige weergave van de voorwaarden, eisen en voor de weigeringsgronden en maximale hoogte van deze subsidie verwijzen wij u naar de subsidieregeling; De Duurzame Stad Lorentz III 2022. (lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR674957/1)

Het bovenstaande is een beknopte samenvatting van de regeling. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

In de gemeente Harderwijk kunt u subsidie aanvragen voor het aanbrengen van energiebesparende isolatiemaatregelen in uw woning. Het gaat om de volgende isolatiemaatregelen:

 • Het aanschaffen en laten plaatsen van vloerisolatie in de woning.
 • Het aanschaffen en laten plaatsen van beglazing in de woning.

Hoogte subsidie

 • Het beschikbare subsidiebudget is in totaal € 129.484.
 • Per woning kan er maximaal € 1.750 subsidie worden aangevraagd.

Voorwaarden

In de ‘Subsidieregeling energiebesparende isolatiemaatregelen Harderwijk 2023’ staan alle voorwaarden. Hieronder worden enkele voorwaarden opgesomd:

 • De woning is een koopwoning met een WOZ-waarde van € 285.000 of lager (peildatum 1 januari 2022).
 • De woning is slecht geïsoleerd, de woning heeft een energielabel D, E, F of G of voldoet aan de omschrijving uit de subsidieregeling. (artikel 1, lid 16)
 • De woning is grondgebonden en geen onderdeel van een flat, appartementengebouw of VVE.
 • De woning is het hoofdverblijf van de eigenaar-bewoner.

De procedure:

 • De eigenaar-bewoner meldt zich aan via de website van de inkoopactie van Winst uit je woning (WUJW). Dit kan uiterlijk tot en met 18 februari 2024.
 • De eigenaar-bewoner kan er ook voor kiezen om zich telefonisch of schriftelijk per post te melden bij WUJW, dit bericht moet uiterlijk op 18 februari 2024 ontvangen zijn door WUJW.
 • Na de aanmelding volgt er een afspraak met een professioneel onafhankelijk energieadviseur. Deze adviseur komt bij de eigenaar-bewoner thuis.
 • De eigenaar-bewoner ontvangt naar aanleiding van het huisbezoek een bespaarplan met vrijblijvende offerte van energiebesparende isolatiemaatregelen waarvoor subsidie kan worden verkregen op grond van deze subsidieregeling.
 • Indien de eigenaar-bewoner besluit tot het afnemen van energiebesparende isolatiemaatregelen op basis van de verkregen offerte, dient de eigenaar-bewoner deze offerte te accepteren door middel van ondertekening en in te dienen bij WUJW.
 • Indien aanvrager besluit tot het afnemen van energiebesparende isolatiemaatregelen waarvan de kosten hoger zijn dan het maximale subsidiebedrag of die niet passen binnen de kaders van deze regeling, zijn deze kosten voor rekening van aanvrager.
 • Een aanvraag voor subsidie kan zowel digitaal als schriftelijk per post worden ingediend bij WUJW.
 • Subsidie kan slechts worden aangevraagd door een eigenaar-bewoner.
 • Per woning kan slechts één keer subsidie worden verstrekt op basis van deze regeling.
 • Aanvrager is verplicht medewerking te verlenen aan een eventuele controle ter plaatse.

De isolatiemaatregelen:

 • Indien er vloerisolatie wordt aangebracht geldt de voorwaarde dat er minimaal 20 m2 vloeroppervlakte per woning wordt geïsoleerd en moet de Rd-waarde minimaal 3,5 m2 K/W zijn of tenminste voldoen aan de voorwaarden die gelden voor het verkrijgen van een ISDE-subsidie voor vloerisolatie.
 • Indien er nieuwe beglazing wordt aangebracht, geldt de voorwaarde dat er minimaal 8 m2 glasoppervlakte per woning wordt vervangen en moet de Ug-waarde van de nieuwe beglazing lager zijn dan 1,2 W/m2K.
 • Het plaatsen van de energiebesparende isolatiemaatregel is uitgevoerd conform de geldende wet- en regelgeving.
 • De aanvrager dient de maatregelen blijvend in stand te houden.
 • Herstel, reparatie of uitbreiding van een bestaande maatregel is uitgesloten van subsidie.

Voor de volledige weergave van de voorwaarden, eisen en voor de weigeringsgronden en maximale hoogte van deze subsidie verwijzen wij u naar de ‘Subsidieregeling energiebesparende isolatiemaatregelen Harderwijk 2023’. Het bovenstaande is een beknopte samenvatting van de regeling. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Uw aanvraag
Winst uit je woning begeleidt de behandeling van de aanvragen in opdracht van de gemeente Harderwijk.

 

In de gemeente Harderwijk kunt u subsidie aanvragen voor het aanleggen van groene (school)pleinen.

De regeling heeft als doel om groene (school)pleinen te realiseren, waarbij:

 • uitgenodigd wordt tot buitenspelen/- onderwijs.
 • bijgedragen wordt aan het leren over de natuur.
 • bijgedragen wordt aan de sociale en fysieke ontwikkeling van kinderen/leerlingen.
 • bijgedragen wordt aan het tegengaan van hittestress.
 • bijgedragen wordt aan het verbeteren van de biodiversiteit.
 • de sponswerking van de bodem wordt verbeterd.
 • bij voorkeur gebruik wordt gemaakt van inheems plantmateriaal, een gesloten grondbalans, inheems of EU-hardhout, hergebruikte materialen en afkoppeling van regenwater.

Voor subsidie op grond van deze regeling komen uitsluitend een school of kindercentrum in de gemeente Harderwijk in aanmerking.

Hoogte subsidie

 • Het beschikbare subsidiebudget is in totaal € 100.000.
 • De subsidie voor de aanleg van een groen (school)plein bedraagt ten hoogste 75% van de totale subsidiabele kosten van de aanleg van het groene (school)plein met een maximum van € 25.000 per (school)plein.

Voorwaarden

In de ‘Subsidieregeling groene (school)pleinen Harderwijk 2024’ staan alle voorwaarden. Hieronder worden enkele voorwaarden opgesomd:

 • Het groene (school)plein bevat natuurlijke elementen en beplanting.
 • Het totale (school)plein is na de inrichting voor minimaal 40% van de oppervlakte van het (school)plein waterdoorlatend.
 • Het groene (school)plein biedt de mogelijkheid om buitenlessen te geven.
 • De school staat niet binnen 4 jaar na de inwerkingtredingsdatum van deze regeling op de uitvoeringsagenda van het 'Integraal huisvestingsplan onderwijsgebouwen Harderwijk voor het (speciaal) basisonderwijs gemeente Harderwijk'.

Uw aanvraag

 1. Een aanvraag wordt ingediend op een door het college beschikbaar gesteld aanvraagformulier (pdf, 232 KB). De aanvraag is volledig ingevuld en voorzien van alle informatie en bijlagen die verplicht zijn gesteld.
 2. De aanvrager legt bij de indiening van de aanvraag de volgende gegevens over:
  • Een plan van aanpak
  • Een begroting
  • Een ontwerptekening
  • Een onderhoudsplan
  • De getekende offerte

Voor de volledige weergave van de voorwaarden, eisen en voor de weigeringsgronden verwijzen wij u naar de ‘Subsidieregeling groene (school)pleinen Harderwijk 2024’. Het bovenstaande is een beknopte samenvatting van de regeling. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

In de gemeente Harderwijk kunt u subsidie aanvragen, in de vorm van een klusbon, voor het (zelf) aanbrengen van isolatiemateriaal in uw woning. Het gaat om de volgende isolatiemaatregelen:

 • Het aanschaffen van vloerisolatie
 • Het aanschaffen van muurisolatie
 • Het aanschaffen van dakisolatie
 • Het aanschaffen van zoldervloerisolatie

Hoogte subsidie

 • Het beschikbare subsidiebudget is in totaal € 75.000.
 • Per woning kan een doe-het-zelf klusbon van maximaal € 1.000 subsidie worden aangevraagd.

Voorwaarden

In de ‘Subsidieregeling doe-het-zelf klusbon isolerende maatregelen Harderwijk 2024’ staan alle voorwaarden. Hieronder worden enkele voorwaarden opgesomd:

 • De woning is een koopwoning met een WOZ-waarde van € 320.000 of lager (peildatum 1 januari 2022).
 • De woning is slecht geïsoleerd, heeft een energielabel D, E, F of G of voldoet aan de omschrijving uit de subsidieregeling (artikel 1, lid m).
 • De woning is het hoofdverblijf van de eigenaar-bewoner.

De procedure

 • Het college stuurt aan de eigenaar-bewoner een uitnodigingsbrief met een verwijzing en een uniek referentienummer.
 • De eigenaar-bewoner kan zich aanmelden met een uniek referentienummer via de website van REL. De aanvrager moet voor ieder te isoleren onderdeel minimaal twee foto’s aanleveren.
 • Bij een positief besluit ontvangt de aanvrager een doe-het-zelf klusbon met een unieke kaartcode.
 • De aanvrager kan de doe-het-zelf klusbon inwisselen voor de isolatiemaatregelen op de productenlijst (zie de lijst onderaan de subsidieregeling). Dit kan via het online platform van REL of bij fysieke winkels die bij de doe-het-zelf klusbonactie zijn aangesloten.
 • De doe-het-zelf klusbon heeft een geldigheidsduur van negentig dagen nadat de aanvrager de doe-het-zelf klusbon heeft aangevraagd.
 • Het college mag meer gegevens opvragen, wanneer deze voor het nemen van de beslissing op de aanvraag nodig zijn.
 • De aanvrager ontvangt de subsidie in de vorm van een te verzilveren doe-het-zelf klusbon en niet in contanten. De feitelijke betalingen vinden rechtstreeks plaats aan de webshops en fysieke winkels die de isolatiematerialen zullen leveren door middel van verzilvering van de doe-het-zelf-klusbon.

Voor de volledige weergave van de voorwaarden, eisen en voor de weigeringsgronden en maximale hoogte van deze subsidie verwijzen wij u naar de ‘Subsidieregeling doe-het-zelf klusbon isolerende maatregelen Harderwijk 2024’.

Het bovenstaande is een beknopte samenvatting van de regeling. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Uw aanvraag

REL begeleidt de behandeling van de aanvragen in opdracht van de gemeente Harderwijk. Lukt het niet om online een doe-het-zelf klusbon voor isolatie aan te vragen, dan kunt u bellen met de servicedesk van REL via 088-525 4110 (lokaal tarief).