Subsidies welzijn, cultuur en sport

 • Wilt u iets voor een groep inwoners organiseren op het gebied van welzijn, cultuur of sport? Dan kunt u daarvoor misschien subsidie van de gemeente ontvangen.

Als u een activiteit organiseert om amateurkunst, cultuureducatie, talentontwikkeling en/of culturele instellingen te stimuleren, kunt u een eenmalige subsidie krijgen.

 • De subsidie bedraagt maximaal € 5.000 per jaar per aanvrager.
 • Voor 2023 heeft de gemeente voor deze subsidie € 45.460 beschikbaar. 
 • U kunt het gehele jaar door een aanvraag indienen of totdat het subsidieplafond is bereikt.
 • Uw aanvraag dient u uiterlijk 8 weken voor het begin van de activiteit aan. Dit kan via het Aanvraagformulier subsidie Culturele Impuls. (pdf, 272 KB)

Wij beoordelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst tot het beschikbare subsidieplafond is bereikt.

Wij beslissen binnen 6 weken op uw aanvraag.

Voorwaarden

 • Uw organisatie is een professionele of vrijwilligersinstelling op het gebied van cultuur.
 • De activiteit wordt uitgevoerd binnen 1 jaar na subsidieverlening. 
 • Als het gaat om een startactiviteit of pilot, met de intentie de activiteit bij gebleken succes voort te zetten, en als de aanvrager budgetsubsidie ontvangt, wordt alleen subsidie verleend als aanvrager aannemelijk maakt dat binnen de budgetafspraken geen ruimte is of kon worden gecreëerd voor de activiteit.
 • De activiteit draagt bij aan minimaal een van de volgende doelstellingen: 
  • ondersteuning amateurkunst
  • cultuureducatie en talentontwikkeling
  • aandacht voor specifieke doelgroepen (diversiteit in beoefenaars en bezoekers)
  • versterking kwaliteit openbare ruimte met kunst 
  • versterking aanbod culturele instellingen
 • U werkt bij het organiseren van de activiteit samen met minimaal 1 andere Harderwijkse organisatie.
 • De subsidie bedraagt max 80% van de begroting en maximaal € 5.000 per aanvrager per jaar.

Voor de volledige weergave van de voorwaarden, eisen en voor de weigeringsgronden en maximale hoogte van deze subsidie verwijzen wij u naar de subsidieregeling Deelverordening Subsidies impuls Culturele sector.

Het bovenstaande is een beknopte samenvatting van de regeling. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Deze regeling heeft als doel vrijwilligersorganisaties te ondersteunen die met hun activiteiten aansluiten op de doelstelling van de gemeente. Met deze regeling spreekt het college zijn waardering uit voor de vrijwilligers die zich inzetten voor de gemeente Harderwijk.

 • De subsidie is bedoeld voor de volgende doelgroepen: bewonersorganisaties, jeugdsport, jeugd- en jongerenwerk, wijkorganisaties, amateurkunst en ouderenorganisaties.
 • De regeling is niet van toepassing op sportorganisaties, schoolverenigingen, personeelsverenigingen, organisaties voor kunstzinnige vorming en niet bestemd voor religieuze activiteiten zoals catechisatielessen of zondagsscholen. Bij activiteiten van religieuze organisaties beoordelen wij de doelstelling en de vorm van die activiteiten. Deze mogen niet religieus van aard zijn.
 • U kunt per jaar slechts voor 1 onderdeel subsidie ontvangen.
 • Jaarlijks heeft de gemeente een budget beschikbaar voor de verschillende onderdelen.

Budgetten 2024

 • De verdeling van het subsidieplafond per categorie vindt plaats naar rato van het aantal in de gemeente Harderwijk wonende en contributie betalende leden van de organisatie.
 • Elke aanvrager die voldoet aan de subsidievoorwaarden van de doelgroepen; Bewonersorganisaties, jeugd- en jongerenwerk en wijkorganisaties krijgen een basisbedrag van € 250.
 • De aanvrager die voldoet aan de subsidievoorwaarden van de doelgroep Ouderenorganisaties krijgt een basisbedrag van € 500.
 • Uw aanvraag moet uiterlijk op 1 maart bij de gemeente zijn ingediend via het aanvraagformulier waarderingssubsidie (pdf, 302 KB). Uiterlijk 1 mei maakt het college de beslissing over uw aanvraag bekend.
 • Bekijk voor meer informatie de Subsidieregeling waarderingssubsidies 2022.

Subsidieplafonds waarderingssubsidie 2024

Amateurkunst  
Zang € 18.513
Muziek € 28.088
Theater € 6.564
Dans/audiovisueel/beelden/literair € 898
Bewonersorganisaties € 9.474
Jeugdsport € 32.708
Ouderenbonden € 7.113
Jeugd- en Jongerenwerk(vrijwilligers) € 27.757
Wijkorganisaties € 12.370

Voorwaarden

U bent een actieve organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit, gevestigd is in de gemeente Harderwijk en die minimaal 1 jaar bestaat.

Bewonersorganisaties:

 • gericht op belangenbehartiging en vertegenwoordiging van hun leden ter verbetering van de directe eigen leefomgeving, en;

 • onder de leden tenminste 15 huishoudens hebben die woonachtig zijn in de gemeente Harderwijk, in dezelfde straat of appartementencomplex, en die contributie betalen.

Jeugdsport

 • Sportverenigingen die activiteiten organiseren voor in de gemeente Harderwijk wonende en contributie betalende jeugdleden van 4 tot en met 23 jaar.

Jeugd- en jongerenwerk

 • Vrijwilligersorganisaties die activiteiten organiseren voor in de gemeente Harderwijk wonende en contributie betalende jeugdleden van 4 tot en met 23 jaar.
 • Minimaal 15 in de gemeente Harderwijk wonende en contributie betalende jeugdleden hebben van 4 tot en met 23 jaar.

Wijkorganisaties

 • Activiteiten te organiseren voor de bewoners van een buurt of wijk of een aantal wijken in de gemeente Harderwijk.
 • De omvang van het werkgebied behoeft instemming van het college van B&W.

Amateurkunst

 • Groepsgewijze activiteiten voor mensen die actief, maar niet beroepsmatig kunst beoefenen.
 • Jaarlijks tenminste 1 openbare voor iedereen toegankelijke presentatie in Harderwijk te organiseren waarin de artistieke producten van de leden worden getoond.
 • Minimaal 15 betalende leden te hebben die regelmatig werken aan artistieke producties en de prestentatie daarvan.

Ouderenorganisaties

 • Activiteiten te organiseren voor in de gemeente Harderwijk wonende en contributie betalende ouderen van 55+, gericht op ontmoeting, educatie, voorlichting en belangenbehartiging.

Wijzigingen

 • Kent u iemand met problemen die eenzaam is en die u wilt helpen om hun droom of passie te (her)ontdekken?
 • De gemeente en welzijnsinstellingen hebben een subsidie Geluksroute, samen met de hulp van een Geluksconsulent kunnen we de vicieuze cirkel doorbreken en kijken naar praktische stappen om echt iets te veranderen.
 • Kijk op Zorgdat voor meer informatie over de Geluksroute.

 • De gemeente Harderwijk geeft ook een aantal subsidies dat niet is gebaseerd op een subsidieregeling. Meestal gaat het om subsidies die jaarlijks worden verleend. Deze staan in het subsidieregister.
 • Krijgt u nu geen subsidie met uw organisatie? Dan kunt u een subsidie aanvragen voor activiteiten die in het gemeentelijk beleid passen. Dit kan via het Aanvraagformulier structurele subsidies (pdf, 222 KB).
 • De kans dat een aanvraag wordt toegekend, is beperkt.
 • De gemeente moet namelijk buiten de subsidieregelingen extra budget vinden om de subsidie te kunnen verlenen.