Subsidies welzijn, cultuur en sport

 • Wilt u iets voor een groep inwoners organiseren op het gebied van welzijn, cultuur of sport? Dan kunt u daarvoor misschien subsidie van de gemeente ontvangen.
 • Hebt u vragen of wilt u uw aanvraag afstemmen met de gemeente? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0341 411 911, stuur een e-mail naar info@harderwijk.nl of vul het online contactformulier in.

Eenmalige activiteitensubsidie welzijn, cultuur, sport en zorg

Als u een eenmalige activiteit of cursus aanbiedt op het gebied van welzijn, cultuur, sport en zorg organiseert, kunt u subsidie aanvragen. Dit kan zijn een:

 • Eenmalige activiteit die bijdraagt aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente Harderwijk en/of
 • Cursus voor vrijwilligers (deskundigheidsbevordering).
 • Voor 2022 heeft de gemeente voor deze subsidie en voor de subsidie deskundigheidsbevordering in totaal € 25.522,08 beschikbaar.
 • De subsidie voor activiteiten bedraagt maximaal € 5.000 per jaar per aanvrager.
 • De subsidie voor een cursus bedraagt maximaal € 2.000 per jaar per aanvrager.
 • Uw aanvraag ontvangen wij uiterlijk 8 weken voor het begin van de activiteit. Dit kan via het aanvraagformulier eenmalige activiteitensubsidie welzijn, cultuur, sport en zorg (pdf, 274 KB).
 • Wij beoordelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst tot het beschikbare subsidieplafond is bereikt.
 • Wij beslissen binnen 6 weken op uw aanvraag.

Als u een activiteit organiseert om amateurkunst, cultuureducatie, talentontwikkeling en/of culturele instellingen te stimuleren, kunt u een eenmalige subsidie krijgen.

 • Voor deze subsidie heeft de gemeente in 2022 een budget van € 44.136,42.
 • De subsidie bedraagt maximaal € 5.000,00 per jaar per aanvrager.
 • Meer informatie vindt u in de subsidieregeling: Deelverordening impuls Culturele sector.
 • Wij beoordelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst tot het beschikbare subsidieplafond is bereikt.
 • U vraagt de subsidie minimaal 8 weken voor de activiteit aan met het Aanvraagformulier subsidie Culturele Impuls (pdf, 96 KB).
 • Wij beslissen binnen 6 weken op uw aanvraag.

Voorwaarden

 • De activiteit moet plaatsvinden binnen een jaar na subsidieverlening.
 • Als het gaat om een startactiviteit of pilot, met de intentie de activiteit bij gebleken succes voort te zetten, en als de aanvrager budgetsubsidie ontvangt, wordt alleen subsidie verleend als aanvrager aannemelijk maakt dat binnen de budgetafspraken geen ruimte is of kon worden gecreëerd voor de activiteit
 • De activiteit draagt bij aan minimaal een van de volgende doelstellingen: ondersteuning amateurkunst, cultuureducatie en talentontwikkeling, aandacht voor specifieke doelgroepen (diversiteit in beoefenaars en bezoekers), versterking kwaliteit openbare ruimte met kunst of versterking aanbod culturele instellingen.
 • U werkt bij de activiteit met minimaal 1 andere Harderwijkse organisatie samen.
 • U zorgt voor 20% cofinanciering.

Deze regeling heeft als doel vrijwilligersorganisaties te ondersteunen die met hun activiteiten aansluiten op de doelstelling van de gemeente. Met deze regeling spreekt het college zijn waardering uit voor de vrijwilligers die zich inzetten voor de gemeente Harderwijk.

 • De subsidie is bedoeld voor de volgende doelgroepen: bewonersorganisaties, jeugdsport, jeugd- en jongerenwerk, wijkorganisaties, amateurkunst en ouderenorganisaties.
 • De regeling is niet van toepassing op sportorganisaties, schoolverenigingen, personeelsverenigingen, organisaties voor kunstzinnige vorming en niet bestemd voor religieuze activiteiten zoals catechisatielessen of zondagsscholen. Bij activiteiten van religieuze organisaties beoordelen wij de doelstelling en de vorm van die activiteiten. Deze mogen niet religieus van aard zijn.
 • U kunt per jaar slechts voor 1 onderdeel subsidie ontvangen.
 • Jaarlijks heeft de gemeente een budget beschikbaar voor de verschillende onderdelen.

Budgetten 2022:

 • Bewonersorganisaties: € 8.658
 • Jeugdsport: € 31.321
 • Jeugd- en jongerenwerk (vrijwilligers): € 26.582.
 • Wijkorganisaties:  € 11.844.
 • Amateurkunst: zang € 17.728,  muziek € 26.898, theater € 6.286,00, dans/audiovisueel/beelden/literair € 859.
 • Ouderenorganisaties: € 6.809.
 • De verdeling van het subsidieplafond per categorie vindt plaats naar rato van het aantal in de gemeente Harderwijk wonende en contributie betalende leden van de organisatie
 • Elke aanvrager die voldoet aan de subsidievoorwaarden van de doelgroepen; Bewonersorganisaties, jeugd- en jongerenwerk en wijkorganisaties krijgen een basisbedrag van € 250,00
 • De aanvrager die voldoet aan de subsidievoorwaarden van de doelgroep Ouderenorganisaties krijgt een basisbedrag van € 500,00.
 • Uw aanvraag moet uiterlijk op 1 maart bij de gemeente zijn ingediend via het aanvraagformulier waarderingssubsidie (pdf, 912 KB). Uiterlijk 1 mei maakt het college de beslissing over uw aanvraag bekend.
 • Bekijk voor meer informatie Subsidieregeling waarderingssubsidies 2022.

Voorwaarden

U bent een actieve organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit, gevestigd is in de gemeente Harderwijk en die minimaal 1 jaar bestaat.

Bewonersorganisaties:

 • gericht op belangenbehartiging en vertegenwoordiging van hun leden ter verbetering van de directe eigen leefomgeving, en;

 • onder de leden tenminste 15 huishoudens hebben die woonachtig zijn in de gemeente Harderwijk, in dezelfde straat of appartementencomplex, en die contributie betalen.

Jeugdsport

 • Sportverenigingen die activiteiten organiseren voor in de gemeente Harderwijk wonende en contributie betalende jeugdleden van 4 tot en met 23 jaar.

Jeugd- en jongerenwerk

 • Vrijwilligersorganisaties die activiteiten organiseren voor in de gemeente Harderwijk wonende en contributie betalende jeugdleden van 4 tot en met 23 jaar.
 • Minimaal 15 in de gemeente Harderwijk wonende en contributie betalende jeugdleden hebben van 4 tot en met 23 jaar.

Wijkorganisaties

 • Activiteiten te organiseren voor de bewoners van een buurt of wijk of een aantal wijken in de gemeente Harderwijk.
 • De omvang van het werkgebied behoeft instemming van het college van B&W.

Amateurkunst

 • Groepsgewijze activiteiten voor mensen die actief, maar niet beroepsmatig kunst beoefenen.
 • Jaarlijks tenminste 1 openbare voor iedereen toegankelijke presentatie in Harderwijk te organiseren waarin de artistieke producten van de leden worden getoond.
 • Minimaal 15 betalende leden te hebben die regelmatig werken aan artistieke producties en de prestentatie daarvan.

Ouderenorganisaties

 • Activiteiten te organiseren voor in de gemeente Harderwijk wonende en contributie betalende ouderen van 55+, gericht op ontmoeting, educatie, voorlichting en belangenbehartiging.

Wijzigingen

Als u een culturele of sportieve activiteit voor kwetsbare inwoners in Harderwijk organiseert, kunt u subsidie krijgen van de gemeente via het project Meedoen moet kunnen. Denk daarbij aan een activiteit die activeert tot meedoen, die kwetsbare inwoners uit hun isolement haalt, die de afstand naar de arbeidsmarkt verkleint of die mensen met een beperking stimuleert tot meedoen.

Organisaties en stichtingen of verenigingen die zich inzetten voor kwetsbare inwoners mogen een aanvraag doen.

 • Voor deze subsidie heeft de gemeente in 2022 een budget van € 57.079.
 • De subsidie bedraagt maximaal € 10.000 per project of activiteit.
 • U kunt online een aanvraag indienen. Dit doet u minimaal 6 weken voorafgaand aan de activiteiten.
 • Beschikt u niet over Eherkenning? Dan kunt u het aanvraagformulier opvragen via e-mail info@harderwijk.nl.
 • Wij beoordelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst tot het beschikbare subsidieplafond is bereikt.
 • Bekijk voor uitgebreide informatie de regeling Meedoen moet kunnen op Overheid.nl.
 • Wij beslissen binnen 6 weken op uw aanvraag.
Inloggen met eHerkenning Niveau 1 Subsidie aanvragen

Voorwaarden

 • De activiteit is structureel, openbaar toegankelijk en bedoeld voor kwetsbare inwoners van de gemeente Harderwijk.
 • De activiteit is nieuw (bestaat nog niet in Harderwijk) en is gericht op bewegen, sporten of cultuur.
 • Er wordt samengewerkt met minimaal één Harderwijkse organisatie.
 • De activiteit start binnen 6 maanden nadat de subsidie is verleend.
 • De activiteit kan structureel worden gecontinueerd na afloop van het project.

 • Kent u iemand met problemen die eenzaam is en die u wilt helpen om hun droom of passie te (her)ontdekken?
 • De gemeente en welzijnsinstellingen hebben een subsidie Geluksroute, samen met de hulp van een Geluksconsulent kunnen we de vicieuze cirkel doorbreken en kijken naar praktische stappen om echt iets te veranderen.
 • Kijk op Zorgdat voor meer informatie over de Geluksroute.

 • De gemeente Harderwijk geeft ook een aantal subsidies die niet zijn gebaseerd op een subsidieregeling. Meestal gaat het om subsidies die jaarlijks worden verleend. Deze staan in het subsidieregister.
 • Krijgt u nu geen subsidie met uw organisatie? Dan kunt u een subsidie aanvragen voor activiteiten die in het gemeentelijk beleid passen.
 • De kans dat een aanvraag wordt toegekend, is beperkt.
 • De gemeente moet namelijk buiten de subsidieregelingen extra budget vinden om de subsidie te kunnen verlenen.