Afspraken naar aanleiding van risicoanalyse integriteit en portefeuilleverdeling

In opdracht van de gemeente Harderwijk heeft Berenschot de risicoanalyse integriteit uitgevoegd bij de kandidaat wethouders. De rapporten daarvan zijn aan de kandidaten en de burgemeester overhandigd en de conclusies zijn op 30 mei 2022 besproken in de gemeenteraad.

Op 2 juni 2022 zijn de wethouders benoemd en is het college van start gegaan. Vervolgens heeft de burgemeester aan Berenschot gevraagd wat de portefeuilleverdeling betekent voor de adviezen die aan de wethouders zin gegeven naar aanleiding van de uitgevoerde analyse.  Hierop heeft Berenschot een advies uitgebracht.

Dit advies is op 29 juni in het college van Burgemeester en Wethouders besproken. Naar aanleiding van deze bespreking is het volgende geconstateerd en afgesproken:

Wethouder Enklaar

 • De aanbevelingen met betrekking tot de heer Enklaar zijn niet langer van toepassing. De heer Enklaar heeft ontheffing aangevraagd bij Gedeputeerde Staten voor de aankoop van een stukje grond. Daarnaast heeft de partner van heer Enklaar een andere baan gevonden, waardoor er geen betrokkenheid meer is bij MFC de Roef.

Afspraken

 • Het maken van nadere afspraken is niet nodig.

Wethouder Companjen

 • De heer Companjen blijft niet langer onbezoldigd in dienst van de Rechtbank Midden-Nederland. De heer Companjen zal vanuit zijn werkzaamheden voor de ISR geen casuïstiek behandelen binnen de gemeente Harderwijk. Voor wat betreft de portefeuille kinderopvang zit de heer Companjen niet rechtstreeks aan tafel met zijn familielid (directeur kinderopvangorganisatie). Daarnaast wordt een ander familielid niet door de gemeente ingehuurd voor het maken van notulen.

Afspraken

 • De heer Companjen zal vanuit zijn nevenfunctie bij de ISR geen casuïstiek behandelen in de gemeente Harderwijk
 • De heer Companjen zal in zijn portefeuille kinderopvang niet rechtstreeks gesprekken voeren met het familielid met de functie directeur kinderopvangorganisatie.
 • De gemeente Harderwijk zal niet zelf een familielid van de heer Companjen inhuren voor het maken van notulen.

Wethouder Mazier

 • De heer Mazier wil zijn bestuursfunctie bij Stichting Vrienden van de Grote Kerk overdragen. Inhoudelijke gesprekken zullen met de Grote Kerk zullen met een andere wethouder worden gevoerd. In het portefeuillehouderschap van de heer Mazier is er geen directe betrokkenheid bij projecten waar familie bij is betrokken. Rondom het vastgoed is de situatie dat familie geen panden meer in bezit heeft waar de heer Mazier vanuit zijn portefeuille mee te maken heeft.

Afspraken

 • De heer Mazier draagt zijn bestuursfunctie bij Stichting Vrienden van de Grote Kerk uiterlijk begin 2023 over.

Wethouder Pijnenburg

 • De heer Pijnenburg heeft zijn functie in de gemeente Ede inmiddels beëindigd. De heer Pijnenburg heeft geen onderdelen in zijn portefeuille die spelen in zijn directe woonomgeving. De heer Pijnenburg zal vanuit zijn betrokkenheid in het verleden bij de oudheidkundige vereniging zich de komende twee jaar niet alleen de directe contacten onderhouden. Vanuit de inhoud zal een tweede wethouder dan aanschuiven.

Afspraken

 • De heer Pijnenburg zal de komende twee jaar niet alleen de directe contacten onderhouden met de oudheidkundige vereniging. Hierbij zal vanuit de inhoud een tweede wethouder aanschuiven.

Wethouder Reckman

 • De heer Reckman heeft niet de portefeuille Participatiewet gekregen. Hij is tevens niet de vervanger. Hij is alleen regiewethouder op de strategische onderwerpen binnen het sociaal domein en daardoor niet betrokken bij de uitvoering participatiewet. Zolang Werkconnectie BV en Het Idee nog bestaan zal de heer Reckman deze nevenfunctie openbaar maken op de website en worden eventuele inkomsten verrekend conform de wetgeving. De BV wordt overgenomen dan wel afgebouwd in het komende jaar. Binnen de BV en eenmanszaak worden geen activiteiten uitgevoerd met cliënten uit de gemeenten Ermelo, Zeewolde en Harderwijk.

Afspraken

 • De heer Reckman heeft niet de portefeuille Participatiewet en is ook niet de vervanger. Hij gaat binnen zijn BV en eenmanszaak geen activiteiten uitvoeren voor cliënten in het grondgebied Ermelo, Zeewolde en Harderwijk. De BV wordt het komende jaar overgedragen dan wel beëindigd en eventuele inkomsten worden conform de wetgeving verrekend met de inkomsten als wethouder.