Nevenfuncties college van burgemeester en wethouders

 • De leden van het college van burgemeester en de wethouders hebben naast hun werk voor de gemeente nevenfuncties.
 • Het zijn vooral onbetaalde functies. Als het om een betaalde functie gaat, staat dit bij de functie vermeld in het overzicht.

 • VNG Gelderland, bestuurslid (onbetaald)
 • VNG diverse commissies: Taskforce Gastvrijheidseconomie, Klankbordgroep Gemeenten (onbetaald)
 • VNG commissie Bestuur en Veiligheid en van daaruit ook commissielid Inkoop en Aanbesteding (onbetaald)
 • Joon MVV Support Services Vof, familiebedrijf (betaald)

Voorzitter van de Commissie van Toezicht en beklagrechter bij JJI Intermetzo in Lelystad 

Een Commissie van Toezicht (CvT) is een bij wet ingestelde groep mensen die toezicht houdt op het reilen en zeilen binnen een justitiële (jeugd)inrichting. Een CvT vervult vier taken: toezicht houden op de tenuitvoerlegging van de vrijheidsbeneming; kennis nemen van de door ingeslotenen naar voren gebrachte grieven of klachten; rechtspreken inzake het beklag van een ingeslotene tegen een beslissing van de directeur; advies en inlichtingen geven aan de directeur, de minister van Justitie en de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Betaald (+/- € 1.750 per jaar)

Lid Kerngroep Commissies van Toezicht

Deze Klankbordgroep behartigt daar waar gewenst en mogelijk de belangen van de Commissies van Toezicht bij de justitiële inrichtingen in Nederland. De Kerngroep heeft jaarlijks overleg met de minister van Justitie en Veiligheid, de minister van Rechtsbescherming, de Ombudsman, de RSJ, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid. Betaald (+/- € 2.000 per jaar).

Instituut Sportrechtspraak, tuchtrechter

Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) draagt op een onafhankelijke wijze bij aan een veilig en eerlijk sportklimaat. Het ISR geeft invulling aan het tuchtrecht voor een groot aantal aangesloten sportorganisaties. Een tuchtrechter beoordeelt op objectieve en onafhankelijke wijze de aangiften en geschillen die aan hem worden voorgelegd. Onbetaald.

Stichting Vrienden van Fundashon Gideon, penningmeester

Fundashon Gideon is een initiatief dat zich sinds oktober 2002 op Curaçao inzet voor kwetsbare kinderen. Het biedt nieuwe kansen en een nieuw perspectief aan kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, aan kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben en aan hun familieleden. Verder zet zij zich in voor het promoten van pleegzorg. In Nederland worden de belangen van fundashon Gideon behartigd door de Stichting Vrienden van Fundashon Gideon. Dit doet zij door naamsbekendheid te genereren, alsook de financiën te behartigen. Onbetaald

Lid van het Comité van aanbeveling van Stichting Present Harderwijk 

Stichting Present vervult een brugfunctie tussen degene die hulp nodig heeft en degene die hulp kan bieden. Hierdoor wordt het omzien naar elkaar in Harderwijk versterkt. Onbetaald.

 • Geen nevenfuncties

Bestuurslid Meerinzicht

Dit is de samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde in het sociaal domein en op het gebied van bedrijfsvoering. Tijdsbesteding: 6-8 uur per maand. Uit hoofde van het wethouderschap. Onbetaald.

Aandeelhouder Inclusief Groep

Dit is het Werk- en Leerbedrijf op de Noord-Veluwe. Tijdsbesteding: 6-8 uur per maand. Wegens het wethouderschap. Onbetaald.

Archiefcommissie Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Dit is de beheerder van de collecties op de Noordwest-Veluwe. Tijdsbesteding: 2 uur per maand. Wegens het wethouderschap. Onbetaald. 

Aandeelhouder Alliander 

Dit is de landelijke netbeheerder, waar elke gemeente aandeelhouder van is. Tijdsbesteding: niet van toepassing. Wegens het wethouderschap. Onbetaald. 

Aandeelhouder Bank Nederlandse Gemeenten 

Dit is de bank voor de publieke sector, waar elke gemeente aandeelhouder van is. Tijdsbesteding: niet van toepassing. Wegens het wethouderschap. Onbetaald. 

Lid VNG Klankbordgroep Kabinetsformatie

Dit is een groep lokale bestuurders die optreedt als gesprekspartner voor het bestuur en de commissies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de landelijke overheid, over de kabinetsformatie en de thema’s die daarin aan de orde zijn. Tijdsbesteding: 6 uur per maand. Uit hoofde van het wethouderschap. Onbetaald. 

Lid algemeen bestuurs Omgevingsdienst Veluwe

Frequentie AB: circa 1x per 6 weken. Uit hoofde van het wethouderschap. Onbetaald

Bestuurslid Gelders Genootschap

Frequentie: 5x per jaar. Uit hoofde van het wethouderschap. Onbetaald.

Voorzitter van het bestuur van Zonnepark Harderwijk bv

Frequentie: 2x per jaar. Uit hoofde van het wethouderschap. Onbetaald.

Aandeelhouder Warmtenet Harderwijk bv

Frequentie: 2x per jaar. Uit hoofde van het wethouderschap. Onbetaald.

Geen nevenfunctie, wel relevant: Jaarlijkse ontvangst van royalties van Uitgeverij Berne Media (gevestigd in Heeswijk-Dinther) voor het boek 'Rijke baronnen en bezitloze paters'.

In 2020 boek uitgegeven, waarvoor jaarlijks royalties worden overgemaakt voor het aantal verkochte boeken.

 • 2022: € 90,41
 • 2023: € 75

Geen nevenfunctie, wel relevant: 15 Zondelen Bouw&Infrapark Endura en 5 Enduradelen 2018

In 2018-2019 voor € 2.000 aan participaties aangekocht bij Energiecoöperatie Endura, ter ondersteuning van hun projecten. Jaarlijks wordt hierop afgelost. Over openstaand bedrag rente betaald.

 • 2022: € 75
 • 2023: € 6
 • 2024: € 60

Eigenaar eenmanszaak Het Idee

Strategisch partnerschap in het kader van Erasmus. Betreft uitwisseling en methodiek ontwikkeling binnen het beroepsonderwijs. Tijdsbesteding circa 100 uur per jaar. Niet uit hoofde van het wethouderschap. Betaald (circa € 3.000 per jaar)

Lid dagelijks bestuur GGD-NOG

Portefeuille: Bedrijfsvoering en onderzoek (incl. epidemiologie, informatiegestuurd werken, gegevensbescherming, kwaliteit, communicatie); academische werkplaats Agora. Tijdsbesteding 2 dagen per maand. Uit hoofde van het wethouderschap. Onbetaald.

Lid VNG Taskforce Samen organiseren

 • Deze taskforce bestaat uit gemeentesecretarissen en -directeuren, adviseert de Vereniging Nederlandse Gemeente VNG vanuit de uitvoeringspraktijk over standaardisering en opschaling en moedigt de samenwerking aan tussen gemeenten.  Tijdsbesteding: 6 vergaderingen per jaar en 6 digitale bijeenkomsten. Onbetaald