Wethouder Marcel Companjen

Taken

 • 2e locoburgemeester

Onderwijs, jeugd en sport

 • Onderwijshuisvesting
 • Leerlingzaken (incl. BO en VO)
 • (Passend) onderwijs
 • Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)
 • Leerlingenvervoer
 • Kinderopvang
 • Peuterspeelzaalwerk
 • Jeugd
 • Sport
 • Integrale handhaving
 • Participatiewet
 • Arbeidsmarktbeleid en FactorWerk
 • Omgevingswet
 • Geluidsschermen A28

Politieke partij

Voorzitter van de Commissie van Toezicht en beklagrechter bij JJI Intermetzo in Lelystad 

Een Commissie van Toezicht (CvT) is een bij wet ingestelde groep mensen die toezicht houdt op het reilen en zeilen binnen een justitiële (jeugd)inrichting. Een CvT vervult vier taken: toezicht houden op de tenuitvoerlegging van de vrijheidsbeneming; kennis nemen van de door ingeslotenen naar voren gebrachte grieven of klachten; rechtspreken inzake het beklag van een ingeslotene tegen een beslissing van de directeur; advies en inlichtingen geven aan de directeur, de minister van Justitie en de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Betaald (+/- € 1.750 per jaar)

Lid Kerngroep Commissies van Toezicht

Deze Klankbordgroep behartigt daar waar gewenst en mogelijk de belangen van de Commissies van Toezicht bij de justitiële inrichtingen in Nederland. De Kerngroep heeft jaarlijks overleg met de minister van Justitie en Veiligheid, de minister van Rechtsbescherming, de Ombudsman, de RSJ, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid. Betaald (+/- € 2.000 per jaar).

Instituut Sportrechtspraak, tuchtrechter

Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) draagt op een onafhankelijke wijze bij aan een veilig en eerlijk sportklimaat. Het ISR geeft invulling aan het tuchtrecht voor een groot aantal aangesloten sportorganisaties. Een tuchtrechter beoordeelt op objectieve en onafhankelijke wijze de aangiften en geschillen die aan hem worden voorgelegd. Onbetaald.

Stichting Vrienden van Fundashon Gideon, penningmeester

Fundashon Gideon is een initiatief dat zich sinds oktober 2002 op Curaçao inzet voor kwetsbare kinderen. Het biedt nieuwe kansen en een nieuw perspectief aan kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, aan kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben en aan hun familieleden. Verder zet zij zich in voor het promoten van pleegzorg. In Nederland worden de belangen van fundashon Gideon behartigd door de Stichting Vrienden van Fundashon Gideon. Dit doet zij door naamsbekendheid te genereren, alsook de financiën te behartigen. Onbetaald

Lid van het Comité van aanbeveling van Stichting Present Harderwijk 

Stichting Present vervult een brugfunctie tussen degene die hulp nodig heeft en degene die hulp kan bieden. Hierdoor wordt het omzien naar elkaar in Harderwijk versterkt. Onbetaald.