Rekenkamer Ermelo - Harderwijk

De rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende taak. De rekenkamer onderzoekt de uitwerking van het beleid van de gemeente en kijkt of het geld dat de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld ook goed gebruikt is. De rekenkamer adviseert de gemeenteraad hoe deze zijn controlerende taak nog beter kan uitvoeren.

De gemeenteraden van Ermelo en Harderwijk hebben samen 1 rekenkamer. De rekenkamer is onafhankelijk en de 3 leden zijn benoemd voor een periode van 3 jaar. De rekenkamer legt via een jaarverslag verantwoording af aan beide gemeenteraden.

Werkwijze

Verzamelen mogelijke onderzoeksonderwerpen

Het hele jaar door verzamelt de rekenkamer mogelijke onderwerpen voor onderzoek. Door zelf de vinger aan de pols te houden over wat er speelt binnen de gemeente. De rekenkamer laat zich ook graag voeden met idee├źn door de gemeenteraad, ambtenaren en inwoners van de gemeente Ermelo en Harderwijk. Geschikte onderwerpen komen op een groslijst. Hebt u suggesties, dan kunt u contact opnemen met de leden van de rekenkamer.

Vaststellen onderzoeksprogramma

Jaarlijks geeft de rekenkamer in het onderzoeksprogramma aan welke onderzoeken het komende jaar plaatsvinden. Uitgangspunt is dat dit 3 onderzoeken per jaar zijn. Bij de keuze van de onderwerpen maakt de rekenkamer via enkele criteria een selectie uit de groslijst. Het kan onderzoek in beide gemeenten of gericht op 1 gemeente zijn.

Uitvoeren onderzoek

De rekenkamer maakt een onderzoek bekend voor de start van het werk. De onderzoeken zelf gebeuren in vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid en de rekenkamer past hoor en wederhoor toe. Na de uitvoeringsfase krijgt de gemeenteraad het eindrapport aangeboden. De uitkomsten van de onderzoeken maakt de rekenkamer openbaar. De gemeenteraad kan zelf bepalen wat er met de bevindingen uit het eindrapport gebeurt. De rekenkamer mag na een bepaalde periode bekijken wat er met haar conclusies en aanbevelingen is gebeurd.

Verantwoording in jaarverslag

De rekenkamer legt verantwoording af over haar functioneren in het jaarverslag. Daarin gaat zij in op de uitgevoerde onderzoeken en de overige activiteiten van het voorafgaande jaar. De gemeenteraad krijgt het jaarverslag ter informatie aangeboden.

Meer informatie over de werkwijze van de rekenkamer staat in het onderzoeksprotocol.