Rekenkamercommissie Ermelo - Harderwijk

De rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende taak. De commissie onderzoekt de uitwerking van het beleid van de gemeente en kijkt of het geld dat de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld ook goed gebruikt is. De rekenkamercommissie adviseert de gemeenteraad hoe deze zijn controlerende taak nog beter kan uitvoeren.

De gemeenteraden van Ermelo en Harderwijk hebben samen 1 rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie is onafhankelijk en de 3 leden zijn benoemd voor een periode van 3 jaar. De commissie legt via een jaarverslag verantwoording af aan beide gemeenteraden.

Werkwijze

Verzamelen mogelijke onderzoeksonderwerpen

Het hele jaar door verzamelt de rekenkamercommissie mogelijke onderwerpen voor onderzoek. Door zelf de vinger aan de pols te houden over wat er speelt binnen de gemeente. De commissie laat zich ook graag voeden met idee├źn door de gemeenteraad, ambtenaren en inwoners van de gemeente Ermelo en Harderwijk. Geschikte onderwerpen komen op een groslijst. Hebt u suggesties, dan kunt u contact opnemen met de leden van de rekenkamercommissie.

Vaststellen onderzoeksprogramma

Jaarlijks geeft de rekenkamercommissie in het onderzoeksprogramma aan welke onderzoeken het komende jaar plaatsvinden. Uitgangspunt is dat dit 3 onderzoeken per jaar zijn. Bij de keuze van de onderwerpen maakt de commissie via enkele criteria een selectie uit de groslijst. Het kan onderzoek in beide gemeenten of gericht op 1 gemeente zijn.

Uitvoeren onderzoek

De rekenkamer maakt een onderzoek bekend voor de start van het werk. De onderzoeken zelf gebeuren in vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid en de rekenkamer past hoor en wederhoor toe. Na de uitvoeringsfase krijgt de gemeenteraad het eindrapport aangeboden. De uitkomsten van de onderzoeken maakt de rekenkamer openbaar. De gemeenteraad kan zelf bepalen wat er met de bevindingen uit het eindrapport gebeurt. De rekenkamercommissie mag na een bepaalde periode bekijken wat er met haar conclusies en aanbevelingen is gebeurd.

Verantwoording in jaarverslag

De rekenkamercommissie legt verantwoording af over haar functioneren in het jaarverslag. Daarin gaat zij in op de uitgevoerde onderzoeken en de overige activiteiten van het voorafgaande jaar. De gemeenteraad krijgt het jaarverslag ter informatie aangeboden.

Meer informatie over de werkwijze van de rekenkamercommissie staat in het onderzoeksprotocol.