Subsidie wonen en monumenten

 • Voor onderhoud of restauratie van uw monument kunt u subsidie aanvragen.
 • Ter stimulering van het aanbod van sociale huurwoningen zijn er subsidiemogelijkheden.
 • Verhuurders kunnen subsidie aanvragen voor kosten voor vervangende woonruimte tijdens de werkzaamheden voor verbetering van huurwoningen.

U kunt subsidie aanvragen voor onderhoud en restauratie van gemeentelijke- en rijksmonumenten. Subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan de eigenaar van het monument.

 • Per begrotingsjaar kan er maximaal € 56.000 voor restauraties van gemeentelijke monumenten worden toegekend. 
 • Per begrotingsjaar kan er maximaal € 20.400 voor onderhoud per eigenaar worden toegekend.
 • Wij beoordelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst tot het beschikbare subsidieplafond is bereikt. 
 • U vraagt de subsidie aan via het aanvraagformulier (pdf, 161 KB).
 • Wij beslissen binnen 8 weken op uw aanvraag. 
 • De subsidie wordt uitbetaald na de vaststelling van de subsidie op basis van de gemaakte kosten. Als de subsidie hoger is dan € 6.800 kan er (gedeeltelijk) worden bevoorschot.

Voorwaarden

 • De subsidie moet voorafgaand aan de werkzaamheden worden aangevraagd.
 • Het onderhoud of restauratie moet noodzakelijk zijn voor het normaal onderhoud of het in stand houden van het monument of zelfstandige onderdeel en moeten sober en doelmatig zijn. 
 • De subsidie bedraagt voor onderhoud van gemeentelijke, rijksmonumenten bedraagt max 25% van de subsidiabele kosten, waarbij de subsidie maximaal € 6.800 per begrotingsjaar, per zelfstandig onderdeel van een monument.
 • De subsidie bedraagt voor restauratie van gemeentelijke monumenten max 35% van de subsidiabele kosten, waarbij de subsidie maximaal € 28.000 per 10 jaar, per zelfstandig onderdeel van een monument bedraagt.

Voor de volledige weergave van de voorwaarden, eisen en voor de weigeringsgronden en maximale hoogte van deze subsidie verwijzen wij u naar de subsidieregeling. Bekijk de Nadere regels subsidie monumenten Harderwijk 2020.

Het bovenstaande is een beknopte samenvatting van de regeling. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

De subsidie heeft als doel het stimuleren van het aanbod van sociale huurwoningen door verlening van subsidie voor de realisatie van sociale huurwoningen door nieuwbouw en/of transformatie van bestaand vastgoed tot sociale huurwoningen waarbij de gerealiseerde woningen beschikbaar blijft als sociale huurwoning voor een periode van minimaal 15 jaar.

De hoogte van het subsidieplafond bedraagt € 400.000.

Het subsidieplafond is onderverdeeld in:

 • Woningen met een huurprijs niet hoger dan de eerste aftoppingsgrens (art 20 lid 2 sub a Wet op de huurtoeslag)  € 360.000.
 • Woningen met een huurprijs niet hoger dan de kwaliteitskortingsgrens (art 20 lid 1  Wet op de huurtoeslag) € 40.000.

U vraagt de subsidie aan via het aanvraagformulier (pdf, 225 KB).

Wij beslissen binnen 12 weken op uw aanvraag. 

Wij beoordelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst tot het beschikbare subsidieplafond is bereikt.

Voorwaarden

 • Subsidie kan worden aangevraagd door toegelaten instellingen, overige privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen.
 • De aanvrager maakt aannemelijk dat de realisatie van het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd leidt tot minimaal 1 nieuwe sociale huurwoning.
 • De sociale huurwoning is binnen 18 maanden te rekenen vanaf de dag waarop de subsidie is verleend gerealiseerd en beschikbaar voor verhuur.
 • De subsidie bedraagt max € 2.000 per gerealiseerde sociale huurwoning.
 • Deze sociale huurwoning wordt voor tenminste 15 jaar beschikbaar gesteld.

Voor de volledige weergave van de voorwaarden, eisen en voor de weigeringsgronden en maximale hoogte van deze subsidie verwijzen wij u naar de subsidieregeling Subsidieregeling stimulering sociale huurwoningen Harderwijk 2017.

Het bovenstaande is een beknopte samenvatting van de regeling. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Verhuurders kunnen subsidie aanvragen wanneer er op projectmatige wijze maatregelen ter verbetering van een aantal min of meer bijeengelegen woningen (inclusief slopen en nieuwbouw) een vervangende woonruimte nodig is.

 • U kunt subsidie aanvragen voor de kosten van een wisselwoning of voor de kosten van een verhuizing en/of herinrichting, waarvan de investeringskosten van de voorzieningen minimaal € 13.613 per woning bedragen.
 • De hoogte van het subsidieplafond bedraagt € 35.000 per jaar.

Wij beoordelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst tot het beschikbare subsidieplafond is bereikt.

U vraagt de subsidie aan via het aanvraagformulier (pdf, 206 KB).

Wij beslissen binnen 8 weken op uw aanvraag.

Voorwaarden

 • De subsidie moet worden aangevraagd, voordat met de betreffende activiteiten aanvang is gemaakt. Pas na ontvangst van een voorlopige toekenning mag worden aangevangen met de activiteiten.
 • Het belang van stad, dorpsvernieuwing en volkshuisvesting moet hierbij zijn gediend.
 • De activiteiten dienen binnen 2 jaar na de voorlopige toekenning te worden uitgevoerd.

Subsidie per onderdeel

 • De subsidie voor de kosten voor een wisselwoning bedraagt maximaal € 2.188,63 per wisselwoning.
 • De subsidie voor de kosten voor een verhuizing en/of herinrichting bedraagt maximaal:
  • € 1.642,66 indien een huurder niet verhuist.
  • € 2.188,63 indien een huurder definitief verhuist naar een andere woning.
  • € 2.734,50 indien een huurder tijdelijk elders wordt gehuisvest en daarna, zodra dit mogelijk is, terugkeert in de verbeterde woning of de nieuwbouwwoning ter vervanging van de gesloopte woning.

Voor de volledige weergave van de voorwaarden, eisen en voor de weigeringsgronden en maximale hoogte van deze subsidie verwijzen wij u naar de subsidieregeling Deelverordening subsidie wisselwoningen, verhuiskosten en herinrichtingskosten Harderwijk 2014.

Het bovenstaande is een beknopte samenvatting van de regeling. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.