Kunst en Cultuur

Kunst en cultuur hebben voor Harderwijk, voor bewoners, bezoekers en bedrijven een belangrijke meerwaarde. De betekenis van cultuur is van groot belang in een lokale samenleving. Het draagt, net als de historie van de stad, bij aan de identiteit van een lokale gemeenschap en bepaalt mede waarom mensen kiezen wel of niet in een plaats te gaan wonen.

De gemeente Harderwijk richt zich op het toegankelijk maken van cultuur. Ze draagt er zorg voor dat mensen in staat zijn om actief en passief deel te nemen aan culturele uitingen. Ook zorgt de gemeente voor een kwaliteitsgarantie.

De gemeente heeft in haar kunstnota (pdf, 1,1MB) en cultuurnota (pdf, 1,5MB) 2011 - 2016 "Bouwen aan Betekenis" speerpunten en kernwaarden beschreven. Culturele projecten, activiteiten en subsidieaanvragen worden hieraan getoetst. De speerpunten zijn: amateurkunstbeoefening, versterkingcultuureducatie, specifieke doelgroepen, kunst in de openbare ruimte, aansturing van professionele instellingen, theatervoorziening in het Waterfront en ondersteuning creatieve industrie. De kernwaarden zijn: ondernemend, open, ontspannen en duurzaam. Van de kunst- en cultuurnota is ook een samenvatting (pdf, 0,5MB)beschikbaar.

Heerlijk Harderwijk

Kijk voor evenementen, eten, overnachtingen, natuur en winkelen op 

Heerlijk Harderwijk