luchtfoto van Harderwijk

Milieu

 • Om het woon- en leefklimaat te waarborgen, geldt er landelijke wet- en regelgeving en gemeentelijk beleid.
 • We bundelen de belangrijkste informatie van de thema's uit het gemeentelijk milieubeleidsplan.
 • Via Archiefweb vindt u uitgebreide informatie over het milieubeleid, milieu per wijk, bronnen en de bijbehorende documenten.
 • Kunt u niet vinden wat u zoekt? Vul dan het contactformulier in, dan nemen wij contact met u op.

De gemeente Harderwijk wil de bodemkwaliteit behouden en geleidelijk verbeteren met de volgende ambities:

 • Geen verslechtering van de bestaande bodemkwaliteit
 • Nieuwe bodemverontreiniging tegengaan door preventie en handhaving
 • Verbetering van de bodemkwaliteit bij spoedeisende (en ernstige) bodemverontreiniging-situaties
 • Gebiedsgericht beleid actualiseren
 • Duurzaamheid bodem bevorderen, bijvoorbeeld door zo min mogelijk grondverzet of hergebruiken van de grond op de locatie

Bodeminformatie opvragen

In sommige gevallen is het belangrijk om inzicht te krijgen in bodemverontreinigingen of andere bodeminformatie van een bepaald perceel. Hiervoor kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Veluwe.

Bodemkaarten

De gemeente heeft als taak om geluidsoverlast en gezondheidseffecten van geluid te voorkomen. Daarom gelden er geluidsnormen voor bijvoorbeeld verkeer, bouwprojecten, evenementen en horeca. De gemeente heeft de geluidbelasting rond spoor- en verkeerswegen en het bedrijventerrein Lorentz in kaart gebracht. Bij nieuwe ontwikkelingen kijken we welke maatregelen er nodig zijn om geluidhinder te voorkomen.

Ambities

De gemeente Harderwijk wil voorkomen dat geluidhinder van wegverkeerslawaai en industrie toeneemt met de volgende ambities:

 • Voorkomen dat het percentage geluidgehinderden toeneemt.
 • Gezondheidseffecten in beeld brengen bij ruimtelijke ontwikkelingen en nadrukkelijk meewegen in het planproces.
 • Geluidbeleid vaststellen (is vastgesteld in 2010).
 • Bij grootschalige woningbouwprojecten (meer dan 200 woningen) bij uitzondering voor maximaal 10% van het totaal aantal woningen hogere waarden voor wegverkeerslawaai vaststellen.

Geluidskaart

We streven naar zo min mogelijk geurhinder in de gemeente. Om de stad én het buitengebied leefbaarder, duurzamer, veiliger en gezonder te maken. Elke geur kan hinder veroorzaken. Afhankelijk van de dosis, het geurtype en de omgeving. Geurhinder kan ook gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Het kan bijvoorbeeld leiden tot hoofdpijn, misselijkheid of spanningen.

Regels

 • Het landelijk geurbeleid voor industriële bedrijven is opgenomen in afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit.
 • Voor agrarische bedrijven geldt de landelijke Wet geurhinder en veehouderij. 
 • Naast de regelgeving geldt ook het Gelders geurbeleid voor geurhinder veroorzaakt door niet-agrarische bedrijven.

Straatverlichting, verlichte kassen, sportveldverlichting en lichtreclames vormen in Nederland belangrijke bronnen voor licht. Te veel en verkeerd ontworpen of gerichte verlichting veroorzaakt lichtvervuiling. Hierdoor ontstaan ecologische problemen, lichthinder en gezondheidsproblemen. In Harderwijk ervaren de inwoners weinig lichthinder.

Regels

 • Bij milieuvergunningverlening haken we aan bij de Algemene richtlijn betreffende lichthinder, opgesteld door de Nederlandse Stichting voor Verlichtingkunde (NSvV).
 • Verder staan in het Activiteitenbesluit voorschriften voor licht bij kassen en sportvelden en de algemene regel dat bedrijven lichthinder moeten voorkomen.

Te veel schadelijke stoffen in de lucht kunnen leiden tot gezondheidsklachten. In de Wet milieubeheer zijn normen opgenomen voor de concentratie schadelijke stoffen in de lucht. Daarnaast zijn in het Besluit gevoelige bestemmingen regels opgenomen voor de bescherming van kwetsbare groepen, zoals kinderen, ouderen en zieken.

Ambitie

 • Hoewel de gemeente Harderwijk voldoet aan de wettelijke normen, is de ambitie dat er geen nieuwe scholen, kinderdagverblijven en zorginstellingen komen binnen 50 meter van provinciale wegen en de snelweg. Binnen de zone van 50-300 meter vanaf de snelweg is dit alleen mogelijk als hiervoor zwaarwegende financiële, landschappelijke, stedenbouwkundige, verkeerskundige of vervoerskundige redenen zijn om deze functies hier te plaatsen. Het college beslist of de redenen hieraan voldoen.

Kaart luchtkwaliteit

Straling bestaat uit radioactiviteit (onstabiele atoomkernen die protonen en/of neutronen uitstralen) en ioniserende straling (straling die opgewekt kan worden, bijvoorbeeld röntgenstraling). Straling is overal aanwezig. Dit is de achtergrondstraling waar wij dagelijks aan worden blootgesteld. Deze straling komt uit de ruimte, de aardkorst, ons voedsel en uit bouwmaterialen.

Hoogspanningslijnen veroorzaken elektromagnetische velden. Dit is ook een vorm van straling. In de gemeente Harderwijk zijn 2 hoogspanningslijnen aanwezig met spanningen van 50 kV en 150 kV. Voor deze lijnen zijn indicatieve zones bepaald van respectievelijk 60 en 105 meter. Bij bouwen moet u hiermee rekening houden.

Ambitie

 • De ambitie van de gemeente Harderwijk voor straling is: bij ruimtelijke ontwikkelingen geen gevoelige bestemmingen projecteren binnen de specifieke zone.

Kaart straling

Milieu op de kaart

 • Voor verschillende milieuthema's zijn interactieve kaarten die inzichtelijk maken wat de mogelijkheden zijn binnen de gemeente Harderwijk.
 • In de legenda kunt u verschillende kaarten aan en uit zetten.
 • Als u op de kaart klikt, ziet u de aandachtspunten vanuit milieu op die locatie.